SFS 2017:758 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

170758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2010:630) om regionalt

utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

5 §

De landsting som avses i denna lag ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna in-

satser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om an-

vändningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av

det regionala tillväxtarbetet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:758

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017