SFS 2017:759 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 15 §,

23 kap 1 §, 28 kap. 18 § och 29 kap. 19 § skollagen (2010:800) ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola,

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbild-
ning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem, om inte annat följer av 4 §.

I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra

kommunens uppgifter enligt denna lag. Om kommunens uppgifter fullgörs av
flera nämnder ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, lämna de
uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser i förskola
och i sådan verksamhet som avses i 25 kap. till de övriga nämnderna.

För en sådan nämnd som avses i andra stycket gäller det som är föreskrivet

om nämnder i kommunallagen (2017:725).

3 §

Ett landsting får vara huvudman för gymnasieskola, gymnasiesärskola,

kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna i den utsträck-
ning som anges i denna lag.

I ett landsting som är huvudman för sådana skolformer som anges i första

stycket ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra landstingets
uppgifter enligt denna lag.

För en sådan nämnd som avses i andra stycket gäller det som är föreskrivet

om nämnder i kommunallagen (2017:725).

4 kap.

15 §

En kommun eller ett landsting får inrätta lokala styrelser inom den del

av skolväsendet som kommunen eller landstinget är huvudman för enligt be-
stämmelserna om själv-förvaltningsorgan i 8 kap. 4�8 §§ kommunallagen
(2017:725) om inte annat följer av denna lag.

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2015:482.

SFS 2017:759

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:759

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

23 kap.

1 §

3

En kommun, ett landsting eller en enskild huvudman får enligt bestäm-

melserna i detta kapitel med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om att
någon annan än kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen ut-
för uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag (entre-
prenad).

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknyt-

ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar får en
kommun eller ett landsting genom ett avtal enligt första stycket utföra uppgif-
ter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan verksamhet en-

ligt denna lag ska med de undantag som anges i detta kapitel gälla även vid
entreprenad.

28 kap.

18 §

Andra beslut enligt denna lag än som anges i detta kapitel får överkla-

gas bara om överklagande får ske enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Ett beslut i fråga om antagning till utbildning får dock inte överklagas.

Beslut av Skolväsendets överklagandenämnd med anledning av ett över-

klagande dit får inte överklagas.

29 kap.

19 §

4

Kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om utbildning i

förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymna-
sieskolor och gymnasiesärskolor och om sådan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. och som erbjuds i eller av kommunen. Kommunen ska också
informera om sådana riksrekryterande utbildningar som avses i 16 kap. 45 §
och 19 kap. 37 § och om motsvarande utbildningar vid fristående skolor. In-
formationen ska utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen
(2017:725).

Kommunen ska även informera om möjligheten för enskilda att bedriva

förskola, fritidshem eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.
med bidrag från hemkommunen enligt 8 kap. 21 §, 14 kap. 15 § samt 25 kap.
11 och 15 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:761.

4 Senaste lydelse 2014:903.