SFS 2017:760 Lag om ändring i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

170760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:879) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2010:879) om allmän-

nyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska ha följande lydelse.

2 §

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksam-

heten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen
(2017:725).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt

kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen

beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
eller

3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kom-

missionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är
undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:760

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017