SFS 2017:763 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

170763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2010:1065) om

kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

I fråga om gemensam nämnd gäller vad som föreskrivs i kommunal-

lagen (2017:725). Detsamma gäller i fråga om kommunalförbund om inte
annat följer av 4–7 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:763

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017