SFS 2017:764 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

170764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 19 § lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

16 kap.

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:764

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017