SFS 2017:765 Lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

170765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för
Valprövningsnämnden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2012:880) med instruk-

tion för Valprövningsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Bestämmelser om Valprövningsnämndens uppgifter finns i regerings-

formen, riksdagsordningen, folkomröstningslagen (1979:369), kommunal-
lagen (2017:725), sametingslagen (1992:1433) och vallagen (2005:837).

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:765

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017