SFS 2017:766 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

170766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem
i fråga om tjänster för elektronisk identifiering;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (2013:311) om valfri-

hetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ha följande ly-
delse.

21 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:766

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017