SFS 2017:767 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

170767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2013:363) om kontroll av

ekologisk produktion ska ha följande lydelse.

6 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter i

offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen helt eller delvis ska utföras av den andra
kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt
en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får dock inte överlåtas till en
annan kommun.

En kommun får efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt

anställda i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta gäller dock inte i sådana fall som
avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i 6 kap. 28�32
och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till en nämnd ska
tillämpas på den som fattar sådana beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:767

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017