SFS 2017:768 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

170768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bibliotekslagen (2013:801);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § bibliotekslagen (2013:801) ska

ha följande lydelse.

16 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning

till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skol-
bibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det all-
männa biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:768

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017