SFS 2017:769 Lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

170769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2014:799) om spräng-

ämnesprekursorer ska ha följande lydelse.

9 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter

som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra
kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt
en annan kommun.

En kommun får efter överenskommelse med en annan kommun även upp-

dra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte sådana ärenden som
avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna i 6 kap.
28�32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd
ska tillämpas på den som prövar sådana ärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut som har tillkännagetts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:769

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017