SFS 2017:771 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

170771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 11, 12, 14 och 15 §§ och 20

kap. 19 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska
ha följande lydelse

3 kap.

11 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är

en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen
(2017:725), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12�16 §§.

12 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsva-

rande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller
organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över motpartens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-
disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som
själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten.

14 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som

motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvaltning,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande mot-
parten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:771

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:771

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som
själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

15 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll som motsvarar

den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvaltning och
den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande perso-
nen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen
kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt
kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av den kon-
trollerande personen.

20 kap.

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)