SFS 2017:774 Lag om ändring i museilagen (2017:563)

170774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i museilagen (2017:563);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § museilagen (2017:563) ska ha

följande lydelse.

12 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning

till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att kommunala
museer avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett
museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommun-
gränsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:774

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017