SFS 2017:775 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

170775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (2017:527) om studie-

startsstöd ska ha följande lydelse

30 §

I fråga om överklagande av en kommuns beslut enligt 27 § finns

bestämmelser i 13 kap. kommunallagen (2017:725) om laglighetsprövning.

Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om studiestartsstöd får

överklagas till �verklagandenämnden för studiestöd. Centrala studie-
stödsnämndens beslut ska gälla omedelbart, om inte Centrala studie-
stödsnämnden bestämmer något annat. Om ett beslut överklagas, kan överkla-
gandenämnden besluta att det tills vidare inte ska gälla.

�verklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får

inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:775

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017