SFS 2017:776 Lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

170776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2017:372) om stöd vid

klagomål mot hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

1 §

I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera patientnämn-

der med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som be-

drivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av

kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård, och

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller

delvis finansieras av landsting.

För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen

(2017:725).

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

SFS 2017:776

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017