SFS 2017:778 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

170778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet

2

dels att 17 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 a, 20 a och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 22 a §§, och närmast före

22 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 a §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 2 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om 4�6, 8�12, 15

och 15 a §§,

� 3 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 20 a §

första stycket 1 och 22 a §,

� 5 d § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 19 a och 19 b §§,
� 5 e § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 3 a och 22 a §§,
� 5 f § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 22 a §,
� 7 d § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 2 § andra stycket

andra meningen,

� 10 b § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 14 §, 20 a § första

stycket 2�5, 20 b § andra och tredje styckena, 21 och 22 a §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 § andra stycket första meningen

och 3 b §, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 a §

3

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att det ska

upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i sådana ärenden om tillstånd som
avses i 5 e § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Strålsäkerhetsmyn-
digheten får i det enskilda fallet besluta att en sådan beskrivning ska ges in.
I sådana föreskrifter och beslut ska myndigheten med ledning av bestämmel-
serna i 6 kap. miljöbalken ange vad som ska gälla i fråga om förfarandet för
att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna.

1 Jfr rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar, i lydelsen enligt
rådets direktiv 2014/71/Euratom.

2 Förordningen omtryckt 2008:456.

3 Senaste lydelse 2010:1328.

SFS 2017:778

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:778

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Beskrivningen ska kungöras enligt 14 a § strålskyddsförordningen

(1988:293).

20 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. åtgärder som krävs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som ingår i

Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen och
obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av an-
vänt kärnbränsle,

2. vad som krävs i fråga om värdering, verifiering och förbättring av säker-

heten enligt 10 § 1 lagen om kärnteknisk verksamhet,

3. åtgärder som, utöver anmälningar enligt 14 §, krävs för att uppfylla kra-

vet i 10 § 2 lagen om kärnteknisk verksamhet,

4. åtgärder i fråga om avfall och avveckling som krävs för att uppfylla

kraven i 10 § 3 och 4 lagen om kärnteknisk verksamhet,

5. upplysningar och överföring av värden för processparametrar enligt 10 §

5 lagen om kärnteknisk verksamhet, och

6. de befogenheter som ska gälla för sådana internationella övervakare som

avses i 17 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet.

Innan Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första

stycket 1 eller 2 som rör fysiska skyddsåtgärder vid kärntekniska anlägg-
ningar, ska myndigheten höra den myndighet som är elberedskapsmyndighet
enligt elberedskapslagen (1997:288).

Ansvar

22 a §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet åsidosätter

föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 3 a,
3 b, 20 a och 21 §§ denna förordning.

24 §

4

Ansökan om tillstånd enligt 5 § eller 5 a § första stycket lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska ges in till Strålsäkerhetsmyndighe-
ten. Om ansökan avser en fråga som regeringen ska pröva, ska myndigheten
hämta in de yttranden som behövs och med ett eget yttrande överlämna hand-
lingarna i ärendet till regeringen. Om ansökan avser en ny kärnkraftsreaktor
eller ändring av högsta tillåtna termiska effekt för en kärnkraftsreaktor, ska
myndigheten ge Affärsverket svenska kraftnät tillfälle att yttra sig över an-
sökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1328.