SFS 2017:780 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

170780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

30 §

2

Regeringen får meddela föreskrifter om att den eller de kommunala

nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha
tillsyn över att solarieverksamhet som bedrivs inom kommunen följer gäl-
lande regler.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som regeringen

bestämmer i fråga om annan verksamhet får överlåta åt en sådan nämnd som
avses i första stycket att, om kommunen begär det, i ett visst avseende utöva
sådan tillsyn som annars skulle skötas av tillsynsmyndigheten.

Det som sägs i andra stycket gäller inte verksamhet som utövas av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets
radioanstalt. För denna verksamhet får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, om försvarsinspektören för hälsa och miljö begär det,
överlåta åt denne att i ett visst avseende utöva tillsynen.

Om tillsynen överlåts enligt denna paragraf, ska det som sägs om tillsyns-

myndigheter i lagen gälla även den nämnd som avses i första stycket eller för-
svarsinspektören för hälsa och miljö.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2006:653.

SFS 2017:780

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017