SFS 2017:781 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

170781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 och 38 §§ djurskyddslagen

(1988:534)

2 ska ha följande lydelse.

28 §

3

Bestämmelserna i 24 § andra stycket, 24 a�25 §§, 25 b § första

stycket 1, 26 § andra och tredje styckena, 27 § andra stycket och 27 a § gäller
inte djur som används inom Försvarsmakten.

38 §

4

En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra

fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om
det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som

förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det all-

männas talan hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas till rege-

ringen. Trots första stycket överklagas sådana beslut som avses där till rege-
ringen om besluten gäller Försvarsmakten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

3 Senaste lydelse 2008:660.

4 Senaste lydelse 2012:526.

SFS 2017:781

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017