SFS 2017:782 Lag om ändring i miljöbalken

170782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b §, 18 kap. 1 §

och 26 kap. 3 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

9 kap.

8 §

2

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och

miljödomstolen.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ansökan om tillstånd för vissa

slag av verksamheter ska prövas av länsstyrelsen. Regeringen får meddela
föreskrifter om att en kommunal nämnd ska pröva frågor om tillstånd om den
miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan. Tillstånd som
rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller För-
svarets radioanstalt ska alltid prövas av länsstyrelsen.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska, enligt föreskrifter som meddelas

av regeringen, göras till försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen
eller kommunen.

11 kap.

9 b §

3

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och mil-

jödomstolen. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas dock av läns-
styrelsen, om den inte ska prövas av mark- och miljödomstolen enligt 7 kap.
19 eller 20 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-
samhet.

Anmälan om vattenverksamhet ska, enligt föreskrifter som meddelas av

regeringen, göras till försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen
eller kommunen.

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor

efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något
annat.

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2010:923.

3 Senaste lydelse 2010:923.

SFS 2017:782

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:782

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

18 kap.

1 §

4

Regeringen prövar efter överklagande

1. beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande, ändring eller

upphävande av nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
strandskyddsområden, miljöskyddsområden eller vattenskyddsområden,
utom frågor om ersättning,

2. beslut av försvarsinspektören för hälsa och miljö enligt denna balk eller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken,

3. beslut av länsstyrelsen enligt 17 kap. 8 § att tillåta en mindre avvikelse,

och

4. andra beslut för vilka det är föreskrivet att de ska överklagas till rege-

ringen.

26 kap.

3 §

5

Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,

försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen, andra statliga myndig-
heter och kommunerna (tillsynsmyndigheter) enligt föreskrifter som medde-
las av regeringen.

Bestämmelser om tillsyn finns också i lagen (1999:381) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige

bestämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt
9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd,
och över avfallshanteringen enligt 15 kap.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får över-

låta åt en kommun som begär det att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn
som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet. Detta gäller inte
verksamheter som utövas av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets
materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:441.

5 Senaste lydelse 2011:608.