SFS 2017:784 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

170784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 § lagen (2006:805) om foder och

animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

32 §

2

Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig förvaltnings-

myndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk överklagas

dock till regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2011:410.

SFS 2017:784

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017