SFS 2017:786 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

170786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 § och 7 kap. 1 § patient-

säkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Vårdgivaren ska, om inte något annat särskilt föreskrivs i enlighet med

tredje stycket, till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande
anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap.
2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Inspek-

tionen för vård och omsorg ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i
3 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om anmälningar från
vårdgivare inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

7 kap.

1 §

3

Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspek-

tionen för vård och omsorg.

Hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk

står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § reger-
ingsformen meddela föreskrifter om denna tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2012:957.

3 Senaste lydelse 2012:957.

SFS 2017:786

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 § och 7 kap. 1 § patient-

säkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Vårdgivaren ska, om inte något annat särskilt föreskrivs i enlighet med

tredje stycket, till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande
anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap.
2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Inspek-

tionen för vård och omsorg ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i
3 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om anmälningar från
vårdgivare inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

7 kap.

1 §

3

Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspek-

tionen för vård och omsorg.

Hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk

står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § reger-
ingsformen meddela föreskrifter om denna tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2012:957.

3 Senaste lydelse 2012:957.

SFS 2017:786

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017