SFS 2017:787 Förordning om ändring i kungörelsen (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

170787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1942:725) med närmare
föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18
juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom
försvarsväsendet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ kungörelsen (1942:725) med närmare

föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om
skyddsympning inom försvarsväsendet ska ha följande lydelse.

4 §

1

Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett Försvarsmakten tillfälle att

yttra sig, meddela föreskrifter om hur skyddsympningen ska verkställas.

5 §

2

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur en beslutad skydds-

ympning ska anordnas och kontrolleras.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:156.

2 Senaste lydelse 1994:384.

SFS 2017:787

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017