SFS 2017:788 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

170788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 16 och 19 §§ strålskyddsförordningen

(1988:293) ska ha följande lydelse.

16 §

1

I fråga om solarieverksamhet ska en kommunal nämnd som fullgör

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillsyn inom kommunen
över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen följs. Om det finns särskilda skäl får Strålsäker-
hetsmyndigheten i det enskilda fallet, efter att ha gett kommunen tillfälle att
yttra sig, besluta att Strålsäkerhetsmyndigheten i stället ska ha tillsynen.

Efter samtycke av en kommun får Strålsäkerhetsmyndigheten, utom i de

fall som anges i tredje stycket, överlåta åt den kommunala nämnden att ha till-
synen även i fråga om annat än solarieverksamhet.

I fråga om verksamhet som utövas av Försvarsmakten, Försvarets materiel-

verk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt får Strålsäkerhets-
myndigheten, efter samtycke av försvarsinspektören för hälsa och miljö,
överlåta åt denne att i ett visst avseende ha tillsynen.

19 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
med stöd av 14 § och försvarsinspektören för hälsa och miljös beslut i frågor
som avses i 16 § tredje stycket överklagas dock till regeringen. Strålsäker-
hetsmyndighetens beslut om förlängd handläggningstid enligt 12 a § får inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:457.

2 Senaste lydelse 2009:1331.

SFS 2017:788

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017