SFS 2017:789 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

170789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 60 a § djurskyddsförordningen (1988:539)

1 ska

ha följande lydelse.

60 a §

2

Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll

av artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av arti-

kel 12 i samma förordning.

För djur som används inom Försvarsmakten är försvarsinspektören för

hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:818.

2 Senaste lydelse 2012:869.

SFS 2017:789

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017