SFS 2017:790 Förordning om ändring i förordning (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror

170790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (1993:1322) om
informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet i fråga om farliga
konsumentvaror;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 3 b § förordningen (1993:1322) om informa-

tionsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om
farliga konsumentvaror

1 ska ha följande lydelse.

3 b §

2

I fråga om en kemisk produkt som är en kosmetisk produkt enligt

artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009
av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter, ska en kommunal nämnd
eller försvarsinspektören för hälsa och miljö, om de vidtar sådana åtgärder
som kan kräva en underrättelse enligt 3 §, lämna de uppgifter som anges i 4 §
till Läkemedelsverket i stället för till Kemikalieinspektionen. Om Läkeme-
delsverket anser att en sådan underrättelse krävs, ska Läkemedelsverket vid
behov komplettera uppgifterna och därefter genast vidarebefordra dem till
Konsumentverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2004:473.

2 Senaste lydelse 2013:415.

SFS 2017:790

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017