SFS 2017:791 Förordning om ändring i anställningsförordningen (1994:373)

170791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anställningsförordningen (1994:373);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § anställningsförordningen (1994:373) ska ha

följande lydelse.

5 §

Om arbetsuppgifterna i en anställning är sådana att det ställer särskilda

krav på den anställdes hälsotillstånd, får myndigheten meddela föreskrifter
om att den som ska anställas för arbetsuppgifterna ska lämna läkarintyg.

Innan sådana föreskrifter meddelas ska Socialstyrelsen ha getts tillfälle att

yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:791

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017