SFS 2017:793 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

170793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 13, 20, 37, 38 och 41 §§ förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande
lydelse.

13 §

1

Det krävs tillstånd för att

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska

anslutas till, eller

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
Det krävs en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan

avloppsanordning än den som avses i första stycket.

En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala

nämnden. Ansökan prövas dock av försvarsinspektören för hälsa och miljö i
de fall inspektören har tillsyn över anläggningen.

En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan

krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anord-
ning som avses i andra stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillstånds-
plikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

20 §

Det som sägs i 13 § tredje stycket och 14, 16 och 17 §§ om anmälan till

och medgivande av den kommunala nämnden ska, i de fall försvars-
inspektören för hälsa och miljö har tillsyn över inrättningen eller åtgärden, i
stället gälla inspektören.

Föreskrifter enligt 17 § första stycket som kommunen har meddelat gäller

inte för de inrättningar eller åtgärder som försvarsinspektören för hälsa och
miljö har tillsyn över.

37 §

Den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för

djurspillning inom ett område med detaljplan, ska anmäla detta till den kom-
munala nämnden eller till försvarsinspektören för hälsa och miljö, om inspek-
tören har tillsyn över verksamheten.

38 §

2

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behand-

lingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpel-

1 Senaste lydelse 2008:690.

2 Senaste lydelse 2011:567.

SFS 2017:793

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:793

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

ler, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg,

2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många

människor, eller

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole-

klass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, special-
skola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verk-

samheten ska drivas eller arrangeras. Om försvarsinspektören för hälsa och
miljö har tillsyn över verksamheten ska anmälan göras till denne.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det

att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

41 §

3

Försvarsmakten får meddela de ytterligare föreskrifter för Försvars-

makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radio-
anstalt som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Innan
föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten
och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig inom respektive myndig-
hets ansvarsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:893.