SFS 2017:794 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

170794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

Avgifter enligt denna förordning som gäller verksamheter som för-

svarsinspektören för hälsa och miljö har tillsynen över avser endast sådana
prövningskostnader som anges i 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:692.

SFS 2017:794

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017