SFS 2017:795 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

170795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om smittskyddsförordningen (2004:255)

1

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 10 § 2015:159.

SFS 2017:795

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017