SFS 2017:796 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

170796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)
dels att 27 § ska upphöra att gälla,
dels att 15, 23, 25 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

15 §

1

Livsmedelsverket, länsstyrelsen, försvarsinspektören för hälsa och

miljö och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet ska föra uppdaterade förteckningar över de godkända
och registrerade anläggningar som respektive myndighet kontrollerar. Myn-
digheterna ska även i övrigt utföra de uppgifter i fråga om sådana anlägg-
ningar som föreskrivs i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

23 §

2

Om inget annat följer av andra och tredje styckena är följande myn-

digheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedels-
anläggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

1 Senaste lydelse 2014:1429.

2 Senaste lydelse 2016:301.

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet

1. Anläggningar som ska godkännas
enligt artikel 4 i förordning (EG)
nr 853/2004

Livsmedelsverket

2. Livsmedelsanläggningar i järn-
vägsvagnar, luftfartyg och fabriks-
fartyg samt kyltankbåtar för fisk

Livsmedelsverket

3. Tillverkningsanläggningar för sprit-
drycker, vin, aromatiserade viner, aro-
matiserade drycker baserade på vin och
aromatiserade drinkar baserade på vin-
produkter

Livsmedelsverket

4. Livsmedelsanläggningar som drivs
av det detaljhandelsbolag som avses i
5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)

Livsmedelsverket

SFS 2017:796

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:796

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över från en kom-

munal nämnd till Livsmedelsverket med stöd av 15 eller 17 § livsmedelslagen
(2006:804), ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av
anläggningen eller registrera anläggningen.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över från Livs-

medelsverket till en kommunal nämnd med stöd av 16 § livsmedelslagen, ska
denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen
eller registrera anläggningen.

25 §

3 Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är den myndighet som

prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en
anläggning, om inget annat följer av 25 a eller 26 § eller förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje
land.

40 §

4 Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

heten av bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och denna förordning
om inget annat följer av andra stycket.

När det gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten, Fortifikationsverket

och Försvarets materielverk, får sådana föreskrifter meddelas av

1. Försvarsmakten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig,

eller

2. i fråga om anmälningsskyldighet enligt 39 § andra stycket, Folkhälso-

myndigheten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

5. Anläggningar för behandling av livs-
medel med joniserande strålning

Livsmedelsverket

6. Skeppshandelslager, tullager och an-
läggningar inom frizon i vilka det för-
varas livsmedel som från veterinärsyn-
punkt inte är godkända för fri omsätt-
ning

Livsmedelsverket

7. Anläggningar för dricksvattenför-
sörjning

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

8. Anläggningar för tillverkning av
snus och tuggtobak

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

9. Primärproducenter av livsmedel

Länsstyrelsen

10. Alla livsmedelsanläggningar inom
Försvarsmakten, Fortifikationsverket
och Försvarets materielverk som drivs
av eller för respektive myndighet

Försvarsinspektören för hälsa och
miljö

11. Andra livsmedelsanläggningar, in-
klusive anläggningar för tillverkning av
tillsatser, aromer och processhjälp-
medel

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

3 Senaste lydelse 2009:29.

4 Senaste lydelse 2015:161.

background image

3

SFS 2017:796

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017