SFS 2017:797 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

170797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:814) om foder
och animaliska biprodukter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

dels att nuvarande 12 a § ska betecknas 12 b §,
dels att 11 §, den nya 12 b § och 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

11 §

Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll, om

inget annat följer av 12�15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

Jordbruksverket får överlämna kontrolluppgifter till länsstyrelserna, för-

svarsinspektören för hälsa och miljö och Statens veterinärmedicinska anstalt.
När Jordbruksverket överlämnat kontrolluppgifter är dessa myndigheter
behöriga att utöva offentlig kontroll.

12 a §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö är behörig myndighet att

utöva offentlig kontroll av foder samt av verksamheter som anges i 12 § och
som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för
respektive myndighet.

Bestämmelserna i 24�27 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska

biprodukter om vite, särskilda ingripanden, rättelse och hjälp av Polis-
myndigheten, gäller i dessa fall endast vid den offentliga kontroll som för-
svarsinspektören för hälsa och miljö utför av verksamheter som bedrivs för
Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

12 b §

1

Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll

av foderföretag i primärproduktionen av foder.

Inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk är försvarsinspektören

för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt första
stycket av verksamheter som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets
materielverk av eller för respektive myndighet.

13 §

2

Livsmedelsverket, försvarsinspektören för hälsa och miljö eller den

kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll av en anläggning med
stöd av livsmedelslagen (2006:804) eller med stöd av ett beslut om överflytt-
ning av kontrollansvar enligt livsmedelslagen är, i fråga om samma anlägg-

1 Senaste lydelse av tidigare 12 a § 2008:1054.

2 Senaste lydelse 2011:419.

SFS 2017:797

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:797

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

ning, även behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt föreskrifter och beslut
som meddelats med stöd av 11 § lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter följs.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)