SFS 2017:798 Förordning om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

170798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:667) om
allvarliga miljöskador;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2007:667) om allvarliga mil-

jöskador ska ha följande lydelse.

25 §

Bestämmelser om överklagande av en tillsynsmyndighets beslut och

som gäller försvarsinspektören för hälsa och miljö finns i 18 kap. 1 § miljö-
balken. Motsvarande bestämmelser för övriga myndigheter finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:798

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017