SFS 2017:799 Förordning om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet

170799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn
över hälso- och sjukvården, tandvården och
smittskyddet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om tillsynen över hälso- och

sjukvården, tandvården och smittskyddet inom Försvarsmakten och Försva-
rets materielverk.

Av patientsäkerhetslagen (2010:659) och smittskyddslagen (2004:168)

framgår att försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsynen över hälso-
och sjukvården, tandvården och smittskyddet inom Försvarsmakten och För-
svarets materielverk. Av patientsäkerhetslagen framgår vidare att Inspektio-
nen för vård och omsorg har tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonalen.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 9 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) och 8 kap. 7 § regeringsformen i

fråga om 26 §,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tillsynens inriktning

3 §

Tillsyn enligt denna förordning innebär granskning av att verksamheten

uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har
meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina

skyldigheter enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) och att smitt-
skyddet tillgodoser behovet av skydd mot spridning av smittsamma sjuk-
domar och skydd för enskilda.

Föreläggande enligt 17 och 20 §§ och förbud enligt 22�24 §§ får användas

endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och
andra föreskrifter.

4 §

Av förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten fram-

går det att försvarsinspektören för hälsa och miljö ska anmäla till regeringen
om det vid tillsyn konstateras allvarliga brister som trots påpekande inte har
rättats till.

SFS 2017:799

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:799

Anmälningar om allvarlig vårdskada

5 §

Vårdgivare inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk ska

anmäla och lämna in en utredning enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) till försvarsinspektören för hälsa och miljö.

6 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska säkerställa att händelser

som har anmälts till tillsynsfunktionen enligt 5 § har utretts i nödvändig om-
fattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå
en hög patientsäkerhet.

7 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska sprida information till vård-

givare och berörda myndigheter om inträffade händelser som har anmälts till
tillsynsfunktionen enligt 5 § samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälan
motiverar för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Om händelsen kan komma att medföra tillsynsåtgärder mot hälso- och

sjukvårdspersonal, ska försvarsinspektören för hälsa och miljö anmäla hän-
delsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Klagomål mot hälso- och sjukvården och tandvården

8 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska efter anmälan pröva klago-

mål mot hälso- och sjukvården och tandvården inom Försvarsmakten och
Försvarets materielverk.

9 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska göra den utredning som

behövs för att kunna pröva klagomålet. Inspektören får utreda och pröva
omständigheter som inte framgår av anmälan.

10 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö får avstå från att utreda ett kla-

gomål om

1. det är uppenbart att klagomålet är obefogat, eller
2. klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inte utreda händelser som lig-

ger mer än två år tillbaka i tiden, om det inte finns särskilda skäl.

11 §

Klagomål bör anmälas skriftligen. I anmälan bör följande anges:

1. den vårdgivare som klagomålet riktar sig mot,
2. den händelse som klagomålet avser,
3. tidpunkten för händelsen, och
4. anmälarens namn och adress.

12 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska snarast överlämna anmä-

lan och, i förekommande fall, de handlingar som har bifogats anmälan till den
vårdgivare som klagomålet riktas mot eller kan anses vara riktat mot.

Första stycket gäller inte om ärendet avgörs med stöd av 10 §.

13 §

Den vårdgivare som klagomålet avser, patienten och, om patienten inte

själv har kunnat anmäla saken, en närstående till honom eller henne, har rätt
att ta del av det som har tillförts ärendet och ska innan ärendet avgörs ges
möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som har tillförts ärendet.

background image

3

SFS 2017:799

Underrättelseskyldigheten gäller inte om ärendet avgörs med stöd av 10 §.
Rätten att ta del av uppgifter och underrättelseskyldigheten gäller med de

begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

14 §

När försvarsinspektören för hälsa och miljö översänder handlingar för

yttrande ska det anges inom vilken tid yttrandet ska komma in till tillsyns-
funktionen.

�rendet kan avgöras även om inget yttrande kommer in inom föreskriven

tid.

Förfarandet hos försvarsinspektören för hälsa och miljö är skriftligt. Om

det framstår som lämpligt från utredningssynpunkt får uppgifter begäras in
muntligt i ett ärende. Uppgifter som begärs in muntligen och som är av bety-
delse för utredningen ska dokumenteras.

15 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska avgöra ärenden om klago-

mål enligt denna förordning genom beslut.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i ett sådant beslut uttala sig om

huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivaren strider mot lag eller
annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Ett
sådant beslut får inte fattas utan att anmälaren och den vårdgivare som klago-
målet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

Beslutet ska vara skriftligt och innehålla de skäl som ligger till grund för

beslutet. Beslutet ska sändas till anmälaren och till den vårdgivare som klago-
målet avser.

Initiativärenden

16 §

Om försvarsinspektören för hälsa och miljö på eget initiativ inleder en

utredning mot en vårdgivare ska vårdgivaren ges möjlighet att komma in med
ett yttrande. Inspektören behöver dock inte höra en patient som berörs av
utredningen om det inte finns skäl för det.

Innan ett ärende avgörs ska den vårdgivare som utredningen gäller ges till-

fälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt. I övrigt ska 10 § andra
stycket, 14 § och, förutom det som föreskrivs om anmälare, 15 § gälla.

Befogenheter för försvarsinspektören för hälsa och miljö

17 §

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna för-

ordning är skyldig att på begäran av försvarsinspektören för hälsa och miljö
lämna över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och
lämna de upplysningar om verksamheten som inspektören behöver för sin till-
syn.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö får förelägga den som bedriver

verksamheten att lämna vad som begärs.

18 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, eller den som inspektören för-

ordnar, har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt denna
förordning. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller
andra utrymmen som används för verksamheten, dock inte till bostäder. Den
som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover

background image

4

SFS 2017:799

och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är
skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

19 §

Om försvarsinspektören för hälsa och miljö får kännedom om att

någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under
inspektörens tillsyn, ska inspektören uppmärksamma vårdgivaren på det
inträffade och verka för att bestämmelsen följs.

20 §

Om försvarsinspektören för hälsa och miljö finner att en vårdgivare

inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)
och om det finns skäl att befara att underlåtenheten medför fara för patient-
säkerheten eller säkerheten för andra, ska inspektören förelägga vårdgivaren
att fullgöra sina skyldigheter om det inte är obehövligt.

21 §

Ett föreläggande enligt 20 § ska innehålla uppgifter om

1. de åtgärder som försvarsinspektören för hälsa och miljö anser nödvän-

diga för att de påtalade missförhållandena ska kunna avhjälpas, och

2. när åtgärderna senast ska vara utförda.

22 §

Om ett föreläggande enligt 20 § inte följs och om missförhållandena

utgör en fara för patientsäkerheten eller annars är av allvarligt slag, får för-
svarsinspektören för hälsa och miljö besluta att helt eller delvis förbjuda verk-
samheten.

23 §

Om det är påtaglig fara för patienters liv, hälsa eller personliga säker-

het i övrigt, får försvarsinspektören för hälsa och miljö utan föregående före-
läggande besluta att helt eller delvis förbjuda verksamheten.

24 §

Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kom-

mer att förbjudas enligt 22 eller 23 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas,
får försvarsinspektören för hälsa och miljö besluta att tills vidare helt eller
delvis förbjuda verksamheten.

Ett sådant beslut gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl

får beslutets giltighetstid förlängas en gång med ytterligare sex månader.

Tillsynen över smittskyddet

25 §

Vid försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över smittskyddet

gäller 17�24 §§.

Rätten att meddela föreskrifter

26 §

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter för Försvarsmak-

ten och Försvarets materielverk om

1. hur den anmälningsskyldighet som avses i 5 § ska fullgöras,
2. hur gällande bestämmelser i övrigt inom hälso- och sjukvården och tand-

vården ska följas, i den utsträckning Socialstyrelsen inte har rätt att meddela
föreskrifter, och

3. undantag från smittskyddslagens (2004:168) tillämpning på Försvars-

makten och Försvarets materielverk, i den utsträckning föreskrifterna inte gäl-
ler en tvångsåtgärd mot en enskild.

background image

5

SFS 2017:799

Innan föreskrifter enligt första stycket 2 meddelas ska Socialstyrelsen ha

getts tillfälle att yttra sig. Innan föreskrifter enligt första stycket 3 meddelas
ska Folkhälsomyndigheten ha getts tillfälle att yttra sig.

�verklagande

27 §

Beslut av försvarsinspektören för hälsa och miljö i tillsynsärenden

enligt denna förordning får överklagas till regeringen om beslutet gäller

1. föreläggande enligt 17 § andra stycket att lämna upplysningar eller att

lämna över handlingar, prover eller annat material,

2. föreläggande enligt 20 § att göra en rättelse, eller
3. förbud enligt 22�24 §§ att bedriva verksamhet.
�vriga beslut i tillsynsärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017