SFS 2017:800 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

170800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2008:245) om kemiska pro-

dukter och biotekniska organismer ska ha följande lydelse.

24 §

1

Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge dis-

pens från krav i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG, och

2. förordning (EG) nr 1272/2008.
Dispens enligt första stycket får endast ges om det behövs med hänsyn till

totalförsvarets intressen och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifika-
tionsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Innan för-
svarsinspektören för hälsa och miljö ger dispens, ska han eller hon ge
Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:965.

SFS 2017:800

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017