SFS 2017:801 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

170801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4, 5, 8 och 34 §§ och 3 kap. 16 § miljö-

tillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

1

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har ansvar för den operativa

tillsynen i fråga om samtliga verksamheter och åtgärder inom Försvars-
makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radio-
anstalt, utom den tillsyn som omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar
enligt 21 § första stycket 1.

5 §

Bestämmelserna i 6–32 §§ gäller inte den tillsyn som omfattas av för-

svarsinspektören för hälsa och miljös ansvar enligt 4 §.

8 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden

som har beslutats av länsstyrelsen,

2. biotopskyddsområden som inte ligger på mark som omfattas av skogs-

vårdslagen (1979:429) och som har beslutats av regeringen eller länsstyrel-
sen,

3. djur- och växtskyddsområden som länsstyrelsen har meddelat föreskrif-

ter om enligt 7 kap. 12 § miljöbalken,

4. miljöskyddsområden enligt 7 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken, utom om-

råden som har inrättats i anslutning till en verksamhet som omfattas av för-
svarsinspektören för hälsa och miljös ansvar för tillsyn enligt 4 § eller av
kommunens ansvar för tillsyn enligt 31 §,

5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat

av länsstyrelsen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken,

6. verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i ett sådant område

som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, utom den tillsyn som omfattas av läns-
styrelsens ansvar enligt 7 §, kommunens ansvar enligt 9 § eller Skogs-
styrelsens ansvar enligt 10 §,

7. skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket en-

ligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken,

8. artskydd enligt 8 kap. 1–4 §§ miljöbalken,

1 Senaste lydelse 2011:702.

SFS 2017:801

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:801

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. verksamheter och åtgärder som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken, utom

den tillsyn som omfattas av Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §,

10. vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, och
11. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken.
Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt

en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.

34 §

2

Vid tillsyn av kosmetiska produkter enligt denna förordning ska för-

svarsinspektören för hälsa och miljö eller en kommunal nämnd även utföra de
uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet.

Inspektören och den kommunala nämnden ska rådgöra med Läkemedels-

verket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.

3 kap.

16 §

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelsernas till-

synsvägledning ingår att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen.

Från länsstyrelsens vägledningsområde undantas den tillsyn som utövas av

Skogsstyrelsen och försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:418.