SFS 2017:802 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

170802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 72 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha föl-

jande lydelse.

72 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter som avviker från 15 kap. mil-

jöbalken och denna förordning och som gäller hur hushållsavfall och farligt
avfall ska hanteras inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets
materielverk och Försvarets radioanstalt. Innan sådana föreskrifter meddelas
ska Naturvårdsverket ges tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:802

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017