SFS 2017:803 Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

170803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:989) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2012:989) med instruktion

för Naturvårdsverket ska ha följande lydelse.

14 §

1

Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Folkhälso-

myndigheten, försvarsinspektören för hälsa och miljö, Havs- och vattenmyn-
digheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Statens jordbruks-
verk. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommu-
nerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:916.

SFS 2017:803

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017