SFS 2017:804 Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter

170804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:413) om
kosmetiska produkter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 13 och 15 §§ förordningen (2013:413) om kos-

metiska produkter ska ha följande lydelse.

13 §

När en kommunal nämnd eller försvarsinspektören för hälsa och miljö

har meddelat ett föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör
en kosmetisk produkt ska den kommunala nämnden respektive inspektören
även skicka beslutet om föreläggandet eller förbudet till Läkemedelsverket.

15 §

Den kommunala nämnd som har ansvar för tillsynen över kosmetiska

produkter samt försvarsinspektören för hälsa och miljö ska årligen till Läke-
medelsverket skicka en rapport om den uppföljning och utvärdering av till-
synen som den kommunala nämnden respektive inspektören utfört i enlighet
med 1 kap. 12 § miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om kosmetiska
produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:804

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017