SFS 2017:805 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

170805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 § och 3 kap. 6 § förordningen

(2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 § Uppgifter som rör verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt och
som enligt denna förordning ska fullgöras av den kommunala nämnden, ska i
stället fullgöras av försvarsinspektören för hälsa och miljö.

3 kap.

6 § Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge dis-
pens från krav i förordning (EU) nr 528/2012 när det är nödvändigt på grund
av totalförsvarets intressen. Innan en sådan dispens ges, ska inspektören ge
Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:805

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017