SFS 2017:806 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

170806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med instruk-

tion för Försvarsmakten

1

dels att nuvarande 5 d och 5 e §§ ska betecknas 5 e och 5 f §§,
dels att 15, 21 och 24 §§, bilaga 2 och rubriken närmast före 21 § ska ha

följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 5 d och 5 e §§ ska sättas närmast före

5 e och 5 f §§.

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 d §, och närmast före 5 d § en ny

rubrik av följande lydelse.

Internationella militära insatser och övningar utomlands

5 d §

I insats- och övningsområden utomlands ska Försvarsmakten, så långt

det är möjligt och skäligt, planera och bedriva verksamheten så att

1. hälso- och sjukvården för den egna personalen uppfyller kraven på en

god vård,

2. hälso- och miljöhänsyn tas,
3. livsmedel till den egna personalen har en hög skyddsnivå för människors

hälsa, och

4. djur som Försvarsmakten hanterar behandlas väl och skyddas mot onö-

digt lidande och sjukdom.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska se efter att planeringen och

verksamheten uppfyller kraven i första stycket och påtala eventuella brister.

15 §

2

I Högkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet för produktion,

en enhet för insatser, en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en chefs-
jurist, en ekonomidirektör, en personaldirektör, en säkerhetsinspektion, en
försvarsinspektör för hälsa och miljö och en flygsäkerhetsinspektör.

I säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets materielverk

ingå.

1 Senaste lydelse av
5 d § 2010:650
5 e § 2010:1468
rubriken närmast före 5 d § 2010:650
rubriken närmast före 5 e § 2010:650.

2 Senaste lydelse 2013:979.

SFS 2017:806

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:806

Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsynsansvar

21 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ansvarar inom Försvarsmakten

för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården, tandvården
och smittskyddet samt för offentlig kontroll av livsmedel, foder och anima-
liska biprodukter och djurskyddet i enlighet med särskilda bestämmelser.
Inspektören är i dessa fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efter-
levnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Inspektören får meddela interna föreskrifter för För-
svarsmakten om hur de gällande bestämmelserna inom området ska följas.

När inspektören utövar sin tillsyn eller kontroll, är han eller hon inte under-

ställd överbefälhavaren.

Om det vid tillsynen eller kontrollen konstateras allvarliga brister som

myndigheten trots påpekanden inte har rättat till, ska försvarsinspektören för
hälsa och miljö anmäla detta till regeringen.

De föreskrifter som Försvarsmakten får meddela enligt 4 kap. 3 § förord-

ningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., 41 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 40 § livs-
medelsförordningen (2006:813), 72 § avfallsförordningen (2011:927) och
26 § förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös
tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet, beslutas av
försvarsinspektören för hälsa och miljö.

24 §

3

Överbefälhavaren är myndighetschef. Vid myndigheten finns en

generaldirektör som är ställföreträdande chef.

Regeringen beslutar om anställning som generaldirektör, chef för enheten

för underrättelse- och säkerhetstjänst, försvarsinspektör för hälsa och miljö,
general och amiral.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:287.

background image

3

SFS 2017:806

Bilaga 2

4

Befattningar för vilka regeringen beslutar om placering efter förslag
från Försvarsmakten

Högkvarteret:

Chef för ledningsstaben
Produktionschef
Insatschef
Chef för säkerhetsinspektionen
Flygsäkerhetsinspektör

Internationella befattningar:

Försvarsattaché
Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervak-

ningskommission i Korea

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för

säkerhet och samarbete i Europa

Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid Europeiska

unionens militära stab

4 Senaste lydelse 2013:979. Ändringen innebär att ”Generalläkare” tas bort ur förteck-
ningen.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;