SFS 2017:807 Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

170807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott;

utfärdad den 29 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det

ska inte dömas till ansvar för detta enligt 9 kap. 1 §, 1a § eller 2 § första
stycket d vapenlagen (1996:67), om han eller hon frivilligt lämnar in eller
låter någon annan lämna in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten
under perioden februari�april 2018.

Det som sägs om skjutvapen i denna lag gäller även sådana föremål som

anges i 1 kap. 3 § vapenlagen.

2 §

Den som lämnar in eller den som låter någon annan lämna in skjutvapen

eller ammunition enligt 1 § har rätt att vara anonym.

3 §

Skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt 1 § tillfaller sta-

ten.

Detta gäller dock inte om egendomen har lämnats in utan ägarens samtycke

och ägaren gör anspråk på egendomen. Om egendomens ägare är känd, ska ett
sådant anspråk göras inom en månad från det att ägaren fick del av en under-
rättelse från Polismyndigheten om att egendomen lämnats in till myndig-
heten. I annat fall ska anspråket göras inom tre månader från det att egendo-
men lämnades in.

4 §

Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten enligt 3 § ska för-

störas, om egendomen inte behövs för musealt eller militärt ändamål eller för
Polismyndighetens verksamhet.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hante-
ringen av skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av augusti 2019.

1 Prop. 2016/17:185, bet. 2016/17:JuU32, rskr. 2016/17:344.

SFS 2017:807

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:807

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)