SFS 2017:808 Förordning om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten

170808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skjutvapen och ammunition som har lämnats
in till Polismyndigheten;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 §

Polismyndigheten ska kontrollera om det finns en ägare till de skjutva-

pen och den ammunition som har lämnats in. �garen ska underrättas om
inlämnandet om det inte står klart att ägaren har samtyckt till inlämnandet.

Underrättelsen ska delges ägaren och innehålla information om att egen-

domen tillfaller staten om ägaren inte skriftligen gör anspråk på egendomen
inom en månad från det att ägaren har fått del av underrättelsen.

Ett anspråk ska göras skriftligen hos Polismyndigheten.

3 §

Polismyndigheten ska förvara inlämnade skjutvapen och inlämnad

ammunition till dess att egendomen

1. har lämnats ut med stöd av 3 § andra stycket lagen (2017:807) om

ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller

2. har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag.

4 §

Polismyndigheten ska ansvara för att de skjutvapen och den ammunition

som har tillfallit staten förstörs. Om egendomen behövs för ett musealt eller
ett militärt ändamål ska den dock överlämnas till den myndighet eller inrätt-
ning som behöver egendomen.

5 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av augusti 2019.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:808

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017