SFS 2017:809 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

170809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 29 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 9 a §§

socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av

alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även
arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar.

Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och

enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverk-
ningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

5 kap.

1 §

2

Socialnämnden ska

1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållan-

den,

2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveck-

ling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,

3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att

förhindra att barn och unga far illa,

4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och

unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendefram-
kallande medel samt dopningsmedel,

5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar

bland barn och unga,

6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs,

uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är
skadliga för dem,

7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som

har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar

att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om bar-
nets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna
hemmet,

1 Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17:SoU13, rskr. 2016/17:345.

2 Senaste lydelse 2015:982.

SFS 2017:809

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:809

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och

hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge
eller adoption har avgjorts, och

10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet
upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört.

9 a §

3

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett

samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller

deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:303.