SFS 2017:811 Förordning om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

170811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till telefon- och webbaserade
stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och
spel om pengar;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till juridiska per-

soner som genomför telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena
alkohol, tobak och spel om pengar.

2 §

Syftet med statsbidraget är att förebygga bruk, riskbruk eller beroende

av alkohol, tobak och spel om pengar genom att främja tillgången till telefon-
och webbaserade stödinsatser till personer med denna problematik samt er-
bjuda stödinsatser till dessa personers närstående.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, beviljas en juridisk person som

utan vinstintresse

1. genomför telefon- och webbaserade stödinsatser i enlighet med vad som

anges i 2 § inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar
och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som
främjar tillgången till alkohol, tobak och spel om pengar,

2. tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde,
3. har en långsiktig inriktning på verksamheten,
4. baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap inom respektive

område samt tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt,

5. har organisatorisk eller annan nära anknytning till såväl klinisk verksam-

het som forskningsverksamhet inom det relevanta området, samt

6. utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som

möjliggör uppföljning av insatsernas effekt.

Bidraget får inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organi-

sationen. Bidrag får dock lämnas för vissa kostnader för administration av
verksamheten och för kostnader som kravet på revisors granskning av
bidragsanvändningen enligt 14 § medför.

SFS 2017:811

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:811

4 §

Bidrag får inte beviljas en juridisk person som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Formen för statsbidrag

5 §

Bidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag. Att ett sådant bidrag

även får avse vissa andra kostnader följer av 3 § andra stycket.

Handläggningen av bidragsärenden

6 §

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten

senast den 30 september året före det år som bidraget söks för eller senast vid
den senare tidpunkt som myndigheten bestämmer.

Ansökan ska göras enligt formulär som Folkhälsomyndigheten meddelar

föreskrifter om.

7 §

En ansökan, som ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrä-

dare för den sökande, ska innehålla

1. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda den juri-

diska personen,

2. uppgift om vilken tidsperiod som ansökan avser,
3. i förekommande fall, verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans-

och resultaträkning samt revisionsberättelse för det senaste hela räkenskaps-
året,

4. uppgifter om hur den verksamhet som bidrag söks för ska bedrivas,
5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, och
6. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.
I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

8 §

Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av

7 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom viss tid. Om
sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas
i befintligt skick.

Beslut och utbetalning

9 §

Folkhälsomyndigheten prövar frågor om statsbidrag enligt denna för-

ordning.

10 §

Folkhälsomyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar som

uppfyller förutsättningarna för bidrag i 4 § och ge företräde till de ansök-
ningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i
2 § och de övriga förutsättningar som anges i 3 §.

11 §

Beslut om bidrag får fattas en gång per år och avse en tidsperiod om ett

år.

Bidrag ska betalas ut kvartalsvis i förskott.

background image

3

SFS 2017:811

12 §

Ett beslut om bidrag ska förenas med de villkor som krävs för att syftet

med bidraget ska tillgodoses.

Villkoren ska framgå av beslutet.

Uppföljning och redovisning

13 §

En mottagare av bidrag ska senast den 30 april året efter det att bidrag

har tagits emot till Folkhälsomyndigheten lämna en ekonomisk redovisning
och en redogörelse för vad medlen har använts till. Redovisningen ska göras
enligt formulär som Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter om. Vid
samma tidpunkt ska medel som inte har utnyttjats eller använts för de ända-
mål som de har beviljats för återbetalas till Folkhälsomyndigheten. En
bidragsmottagare ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som
Folkhälsomyndigheten begär.

14 §

En kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen.

För en kommun, ett landsting, en region eller en sammanslutning av dessa
gäller att en ekonomichef får intyga redovisningen i stället för en revisor.
Ekonomichefen får inte vara samma person som undertecknat rekvisition, slu-
trapport eller annan begärd redovisning. Granskningen ska utföras enligt stan-
dard SNT 4400.

Revisorn eller ekonomichefen ska vidta följande granskningsåtgärder:
1. Kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med bidrags-

mottagarens bokföring för perioden som bidraget enligt bidragsbeslutet om-
fattar,

2. kontrollera, för respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin

karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,

3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kost-

naderna,

4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget enligt bi-

dragsbeslutet omfattar,

5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med den verksamhet som

beskrivs i bidragsbeslutet, samt

6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
a. anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden omfattar,
b. tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns för den

period som lönekostnaderna omfattar, och

c. perioden som lönekostnaderna omfattar avser den tidsperiod som bidra-

get omfattar enligt bidragsbeslutet.

Kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 % av kostnaderna för re-

spektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer för re-
spektive budgetpost.

Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

15 §

Folkhälsomyndigheten ska årligen senast den 30 september till rege-

ringen lämna en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt
denna förordning. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har
fått bidrag, för vilka syften och med hur stort belopp.

background image

4

SFS 2017:811

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

16 §

Folkhälsmyndigheten ska vartannat år, med början 2020, vid samma

tidpunkt lämna regeringen en bedömning av bidragets effekter i förhållande
till de syften och förutsättningar som anges i 2 och 3 §§.

�&terkallelse av beslut

17 §

Beslut om bidrag ska helt eller delvis återkallas om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har för-

orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål

som det har beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 13 §, eller
5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

�&terbetalning

18 §

En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om det finns grund för

det enligt 17 §.

19 §

Folkhälsomyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka

bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 18 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Folkhälsomyndigheten besluta att

helt eller delvis efterge återkravet.

�verklagande

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

21 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av

denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag från och med år 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)