SFS 2017:811 Förordning om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

170811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag till telefon- och webbaserade <br/>st�dinsatser inom omr�dena alkohol, tobak och <br/>spel om pengar;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns best�mmelser om statsbidrag till juridiska per-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">soner som genomf�r telefon- och webbaserade st�dinsatser inom omr�dena<br/>alkohol, tobak och spel om pengar. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Syftet med statsbidraget �r att f�rebygga bruk, riskbruk eller beroende</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">av alkohol, tobak och spel om pengar genom att fr�mja tillg�ngen till telefon-<br/>och webbaserade st�dinsatser till personer med denna problematik samt er-<br/>bjuda st�dinsatser till dessa personers n�rst�ende.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidrag f�r, i m�n av tillg�ng p� medel, beviljas en juridisk person som</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utan vinstintresse</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. genomf�r telefon- och webbaserade st�dinsatser i enlighet med vad som</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">anges i 2 � inom ett eller flera av omr�dena alkohol, tobak och spel om pengar<br/>och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som<br/>fr�mjar tillg�ngen till alkohol, tobak och spel om pengar,</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">2. tillhandah�ller st�dinsatserna utan kostnad f�r den enskilde,<br/>3. har en l�ngsiktig inriktning p� verksamheten,<br/>4. baserar st�dinsatserna p� relevant och aktuell kunskap inom respektive</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�de samt tillhandah�ller st�dinsatserna p� ett m�lgruppsanpassat s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. har organisatorisk eller annan n�ra anknytning till s�v�l klinisk verksam-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">het som forskningsverksamhet inom det relevanta omr�det, samt</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. utformar verksamheten p� ett kostnadseffektivt s�tt och p� ett s�tt som</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�jligg�r uppf�ljning av insatsernas effekt.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidraget f�r inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organi-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">sationen. Bidrag f�r dock l�mnas f�r vissa kostnader f�r administration av<br/>verksamheten och f�r kostnader som kravet p� revisors granskning av<br/>bidragsanv�ndningen enligt 14 � medf�r.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:811</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:811</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Bidrag f�r inte beviljas en juridisk person som har skulder f�r svenska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som �r i likvidation<br/>eller f�rsatt i konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Formen f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Bidraget l�mnas i form av ett verksamhetsbidrag. Att ett s�dant bidrag</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven f�r avse vissa andra kostnader f�ljer av 3 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Handl�ggningen av bidrags�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om bidrag ska ha kommit in till Folkh�lsomyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">senast den 30 september �ret f�re det �r som bidraget s�ks f�r eller senast vid<br/>den senare tidpunkt som myndigheten best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan ska g�ras enligt formul�r som Folkh�lsomyndigheten meddelar</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reskrifter om.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan, som ska vara egenh�ndigt undertecknad av beh�rig f�retr�-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">dare f�r den s�kande, ska inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. handlingar som visar vem eller vilka som har r�tt att f�retr�da den juri-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">diska personen,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">2. uppgift om vilken tidsperiod som ans�kan avser,<br/>3. i f�rekommande fall, verksamhets- och f�rvaltningsber�ttelse, balans-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">och resultatr�kning samt revisionsber�ttelse f�r det senaste hela r�kenskaps-<br/>�ret,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">4. uppgifter om hur den verksamhet som bidrag s�ks f�r ska bedrivas, <br/>5. �rlig budget f�r den verksamhet som ans�kan avser, och<br/>6. �vrig information som beh�vs f�r pr�vningen av ans�kan.<br/>I ans�kan ska det intygas att de uppgifter som l�mnas d�r �r riktiga.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�kanden inte l�mnar in de handlingar eller uppgifter som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">7 �, ska s�kanden ges m�jlighet att komplettera ans�kan inom viss tid. Om<br/>s�kanden inte f�ljer en uppmaning att komplettera ans�kan, f�r denna pr�vas<br/>i befintligt skick.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Beslut och utbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ordning.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten f�r prioritera mellan inkomna ans�kningar som</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">uppfyller f�ruts�ttningarna f�r bidrag i 4 � och ge f�retr�de till de ans�k-<br/>ningar som bed�ms ha b�st f�ruts�ttningar att uppfylla det syfte som anges i<br/>2 � och de �vriga f�ruts�ttningar som anges i 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om bidrag f�r fattas en g�ng per �r och avse en tidsperiod om ett</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�r.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Bidrag ska betalas ut kvartalsvis i f�rskott.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:811</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut om bidrag ska f�renas med de villkor som kr�vs f�r att syftet</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">med bidraget ska tillgodoses.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Villkoren ska framg� av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Uppf�ljning och redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En mottagare av bidrag ska senast den 30 april �ret efter det att bidrag</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">har tagits emot till Folkh�lsomyndigheten l�mna en ekonomisk redovisning<br/>och en redog�relse f�r vad medlen har anv�nts till. Redovisningen ska g�ras<br/>enligt formul�r som Folkh�lsomyndigheten meddelar f�reskrifter om. Vid<br/>samma tidpunkt ska medel som inte har utnyttjats eller anv�nts f�r de �nda-<br/>m�l som de har beviljats f�r �terbetalas till Folkh�lsomyndigheten. En<br/>bidragsmottagare ska �ven l�mna de �vriga uppgifter och handlingar som<br/>Folkh�lsomyndigheten beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">F�r en kommun, ett landsting, en region eller en sammanslutning av dessa<br/>g�ller att en ekonomichef f�r intyga redovisningen i st�llet f�r en revisor.<br/>Ekonomichefen f�r inte vara samma person som undertecknat rekvisition, slu-<br/>trapport eller annan beg�rd redovisning. Granskningen ska utf�ras enligt stan-<br/>dard SNT 4400. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">Revisorn eller ekonomichefen ska vidta f�ljande gransknings�tg�rder:<br/>1. Kontrollera att den ekonomiska redovisningen st�mmer med bidrags-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">mottagarens bokf�ring f�r perioden som bidraget enligt bidragsbeslutet om-<br/>fattar, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. kontrollera, f�r respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">karakt�r �verensst�mmer med budgetpostens ben�mning, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kost-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">naderna,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget enligt bi-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dragsbeslutet omfattar,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. kontrollera att kostnaderna �verensst�mmer med den verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">beskrivs i bidragsbeslutet, samt</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">6. f�r l�nerelaterade kostnader kontrollera att <br/>a. anst�llningskontrakt finns f�r den period som l�nekostnaden omfattar,<br/>b. tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns f�r den</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">period som l�nekostnaderna omfattar, och</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">c. perioden som l�nekostnaderna omfattar avser den tidsperiod som bidra-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">get omfattar enligt bidragsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Kostnader som granskas ska uppg� till minst 70 % av kostnaderna f�r re-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">spektive budgetpost och omfatta ett stickprov p� minst 5 verifikationer f�r re-<br/>spektive budgetpost.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Revisorns rapport �ver granskningen ska bifogas redovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Folkh�lsomyndigheten ska �rligen senast den 30 september till rege-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ringen l�mna en samlad redovisning av de bidrag som har l�mnats enligt<br/>denna f�rordning. Redovisningen ska inneh�lla uppgifter om vilka som har<br/>f�tt bidrag, f�r vilka syften och med hur stort belopp.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:811</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Folkh�lsmyndigheten ska vartannat �r, med b�rjan 2020, vid samma</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">tidpunkt l�mna regeringen en bed�mning av bidragets effekter i f�rh�llande<br/>till de syften och f�ruts�ttningar som anges i 2 och 3 ��.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�terkallelse av beslut</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut om bidrag ska helt eller delvis �terkallas om</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har f�r-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">orsakat att bidrag har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt be-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">lopp och mottagaren borde ha insett detta,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller anv�nts f�r de �ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">som det har beviljats f�r,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">4. mottagaren inte har l�mnat s�dan redovisning som avses i 13 �, eller<br/>5. villkor i beslutet om bidrag inte har f�ljts.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�terbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">En mottagare av bidrag �r �terbetalningsskyldig om det finns grund f�r</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">det enligt 17 �.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Folkh�lsomyndigheten ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">bidraget, om bidragsmottagaren �r �terbetalningsskyldig enligt 18 �.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Folkh�lsomyndigheten besluta att</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">helt eller delvis efterge �terkravet.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">gande till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om verkst�llighet av</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017 och till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">g�ngen i fr�ga om statsbidrag fr�n och med �r 2018.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag till telefon- och webbaserade
st�dinsatser inom omr�dena alkohol, tobak och
spel om pengar;

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

I denna f�rordning finns best�mmelser om statsbidrag till juridiska per-

soner som genomf�r telefon- och webbaserade st�dinsatser inom omr�dena
alkohol, tobak och spel om pengar.

2 �

Syftet med statsbidraget �r att f�rebygga bruk, riskbruk eller beroende

av alkohol, tobak och spel om pengar genom att fr�mja tillg�ngen till telefon-
och webbaserade st�dinsatser till personer med denna problematik samt er-
bjuda st�dinsatser till dessa personers n�rst�ende.

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

3 �

Bidrag f�r, i m�n av tillg�ng p� medel, beviljas en juridisk person som

utan vinstintresse

1. genomf�r telefon- och webbaserade st�dinsatser i enlighet med vad som

anges i 2 � inom ett eller flera av omr�dena alkohol, tobak och spel om pengar
och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som
fr�mjar tillg�ngen till alkohol, tobak och spel om pengar,

2. tillhandah�ller st�dinsatserna utan kostnad f�r den enskilde,
3. har en l�ngsiktig inriktning p� verksamheten,
4. baserar st�dinsatserna p� relevant och aktuell kunskap inom respektive

omr�de samt tillhandah�ller st�dinsatserna p� ett m�lgruppsanpassat s�tt,

5. har organisatorisk eller annan n�ra anknytning till s�v�l klinisk verksam-

het som forskningsverksamhet inom det relevanta omr�det, samt

6. utformar verksamheten p� ett kostnadseffektivt s�tt och p� ett s�tt som

m�jligg�r uppf�ljning av insatsernas effekt.

Bidraget f�r inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organi-

sationen. Bidrag f�r dock l�mnas f�r vissa kostnader f�r administration av
verksamheten och f�r kostnader som kravet p� revisors granskning av
bidragsanv�ndningen enligt 14 � medf�r.

SFS 2017:811

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:811

4 �

Bidrag f�r inte beviljas en juridisk person som har skulder f�r svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som �r i likvidation
eller f�rsatt i konkurs.

Formen f�r statsbidrag

5 �

Bidraget l�mnas i form av ett verksamhetsbidrag. Att ett s�dant bidrag

�ven f�r avse vissa andra kostnader f�ljer av 3 � andra stycket.

Handl�ggningen av bidrags�renden

6 �

En ans�kan om bidrag ska ha kommit in till Folkh�lsomyndigheten

senast den 30 september �ret f�re det �r som bidraget s�ks f�r eller senast vid
den senare tidpunkt som myndigheten best�mmer.

Ans�kan ska g�ras enligt formul�r som Folkh�lsomyndigheten meddelar

f�reskrifter om.

7 �

En ans�kan, som ska vara egenh�ndigt undertecknad av beh�rig f�retr�-

dare f�r den s�kande, ska inneh�lla

1. handlingar som visar vem eller vilka som har r�tt att f�retr�da den juri-

diska personen,

2. uppgift om vilken tidsperiod som ans�kan avser,
3. i f�rekommande fall, verksamhets- och f�rvaltningsber�ttelse, balans-

och resultatr�kning samt revisionsber�ttelse f�r det senaste hela r�kenskaps-
�ret,

4. uppgifter om hur den verksamhet som bidrag s�ks f�r ska bedrivas,
5. �rlig budget f�r den verksamhet som ans�kan avser, och
6. �vrig information som beh�vs f�r pr�vningen av ans�kan.
I ans�kan ska det intygas att de uppgifter som l�mnas d�r �r riktiga.

8 �

Om s�kanden inte l�mnar in de handlingar eller uppgifter som f�ljer av

7 �, ska s�kanden ges m�jlighet att komplettera ans�kan inom viss tid. Om
s�kanden inte f�ljer en uppmaning att komplettera ans�kan, f�r denna pr�vas
i befintligt skick.

Beslut och utbetalning

9 �

Folkh�lsomyndigheten pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�r-

ordning.

10 �

Folkh�lsomyndigheten f�r prioritera mellan inkomna ans�kningar som

uppfyller f�ruts�ttningarna f�r bidrag i 4 � och ge f�retr�de till de ans�k-
ningar som bed�ms ha b�st f�ruts�ttningar att uppfylla det syfte som anges i
2 � och de �vriga f�ruts�ttningar som anges i 3 �.

11 �

Beslut om bidrag f�r fattas en g�ng per �r och avse en tidsperiod om ett

�r.

Bidrag ska betalas ut kvartalsvis i f�rskott.

background image

3

SFS 2017:811

12 �

Ett beslut om bidrag ska f�renas med de villkor som kr�vs f�r att syftet

med bidraget ska tillgodoses.

Villkoren ska framg� av beslutet.

Uppf�ljning och redovisning

13 �

En mottagare av bidrag ska senast den 30 april �ret efter det att bidrag

har tagits emot till Folkh�lsomyndigheten l�mna en ekonomisk redovisning
och en redog�relse f�r vad medlen har anv�nts till. Redovisningen ska g�ras
enligt formul�r som Folkh�lsomyndigheten meddelar f�reskrifter om. Vid
samma tidpunkt ska medel som inte har utnyttjats eller anv�nts f�r de �nda-
m�l som de har beviljats f�r �terbetalas till Folkh�lsomyndigheten. En
bidragsmottagare ska �ven l�mna de �vriga uppgifter och handlingar som
Folkh�lsomyndigheten beg�r.

14 �

En kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen.

F�r en kommun, ett landsting, en region eller en sammanslutning av dessa
g�ller att en ekonomichef f�r intyga redovisningen i st�llet f�r en revisor.
Ekonomichefen f�r inte vara samma person som undertecknat rekvisition, slu-
trapport eller annan beg�rd redovisning. Granskningen ska utf�ras enligt stan-
dard SNT 4400.

Revisorn eller ekonomichefen ska vidta f�ljande gransknings�tg�rder:
1. Kontrollera att den ekonomiska redovisningen st�mmer med bidrags-

mottagarens bokf�ring f�r perioden som bidraget enligt bidragsbeslutet om-
fattar,

2. kontrollera, f�r respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin

karakt�r �verensst�mmer med budgetpostens ben�mning,

3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kost-

naderna,

4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget enligt bi-

dragsbeslutet omfattar,

5. kontrollera att kostnaderna �verensst�mmer med den verksamhet som

beskrivs i bidragsbeslutet, samt

6. f�r l�nerelaterade kostnader kontrollera att
a. anst�llningskontrakt finns f�r den period som l�nekostnaden omfattar,
b. tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns f�r den

period som l�nekostnaderna omfattar, och

c. perioden som l�nekostnaderna omfattar avser den tidsperiod som bidra-

get omfattar enligt bidragsbeslutet.

Kostnader som granskas ska uppg� till minst 70 % av kostnaderna f�r re-

spektive budgetpost och omfatta ett stickprov p� minst 5 verifikationer f�r re-
spektive budgetpost.

Revisorns rapport �ver granskningen ska bifogas redovisningen.

15 �

Folkh�lsomyndigheten ska �rligen senast den 30 september till rege-

ringen l�mna en samlad redovisning av de bidrag som har l�mnats enligt
denna f�rordning. Redovisningen ska inneh�lla uppgifter om vilka som har
f�tt bidrag, f�r vilka syften och med hur stort belopp.

background image

4

SFS 2017:811

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

16 �

Folkh�lsmyndigheten ska vartannat �r, med b�rjan 2020, vid samma

tidpunkt l�mna regeringen en bed�mning av bidragets effekter i f�rh�llande
till de syften och f�ruts�ttningar som anges i 2 och 3 ��.

�terkallelse av beslut

17 �

Beslut om bidrag ska helt eller delvis �terkallas om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har f�r-

orsakat att bidrag har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller anv�nts f�r de �ndam�l

som det har beviljats f�r,

4. mottagaren inte har l�mnat s�dan redovisning som avses i 13 �, eller
5. villkor i beslutet om bidrag inte har f�ljts.

�terbetalning

18 �

En mottagare av bidrag �r �terbetalningsskyldig om det finns grund f�r

det enligt 17 �.

19 �

Folkh�lsomyndigheten ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka

bidraget, om bidragsmottagaren �r �terbetalningsskyldig enligt 18 �.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Folkh�lsomyndigheten besluta att

helt eller delvis efterge �terkravet.

�verklagande

20 �

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-

gande till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Bemyndigande

21 �

Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om verkst�llighet av

denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017 och till�mpas f�rsta

g�ngen i fr�ga om statsbidrag fr�n och med �r 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;