SFS 2017:812 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

170812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft48{font-size:15px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:911) om avgifter <br/>f�r pr�vning av �renden hos Finansinspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � och bilagan till f�rordningen (2001:911) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">avgifter f�r pr�vning av �renden hos Finansinspektionen ska ha f�ljande<br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Avgift tas ut i de fall som framg�r av bilagan till denna f�rordning f�r</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�vning av ans�kan och anm�lan enligt</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutf�stelse m.m.,<br/> atomansvarighetslagen (1968:45),<br/> den upph�vda lagen (1972:262) om underst�dsf�reningar,<br/> trafikskadelagen (1975:1410),<br/> sparbankslagen (1987:619),<br/> lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,<br/> lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,<br/> lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bolag,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag,<br/> lagen (1995:1570) om medlemsbanker,<br/> lagen (1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell verksamhet,<br/> lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">instituts verksamhet i Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> lagen (1998:1479) om v�rdepapperscentraler och kontof�ring av finan-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">siella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> bokf�ringslagen (1999:1078),<br/> lagen (1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser p� finans-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">marknaden,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag,<br/> lagen (2003:1223) om utgivning av s�kerst�llda obligationer,<br/> lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,<br/> lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,<br/> lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,<br/> lagen (2004:575) om europabolag,<br/> lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling,<br/> aktiebolagslagen (2005:551),<br/> lagen (2006:451) om offentliga uppk�pserbjudanden p� aktiemarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2017:715.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:812</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:812</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"> lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,<br/> lagen (2010:751) om betaltj�nster,<br/> f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),<br/> lagen (2011:755) om elektroniska pengar,<br/> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 236/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"> lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,<br/> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 345/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 346/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">17 april 2013 om europeiska fonder f�r socialt f�retagande,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och<br/>om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"> lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,<br/> lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">persbolag,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>575/2013 n�r det g�ller likviditetst�ckningskravet f�r kreditinstitut,</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG<br/>om upptagande och ut�vande av f�rs�kringsverksamhet (Solvens II),</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">23 juli 2014 om f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och<br/>om v�rdepapperscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU<br/>och f�rordning (EU) nr 236/2012,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">16 april 2014 om s�rskilda krav avseende lagstadgad revision av f�retag av<br/>allm�nt intresse och om upph�vande av kommissionens beslut 2005/909/EG,</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/2205 om komplette-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">ring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 vad g�l-<br/>ler tekniska standarder f�r clearingkravet,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"> lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, <br/> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 2015/760 av den</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">29 april 2015 om europeiska l�ngsiktiga investeringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 600/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">15 maj 2014 om marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av f�r-<br/>ordning (EU) nr 648/2012,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2016/592 av den 1 mars</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>648/2012 vad g�ller tekniska standarder f�r tillsyn avseende clearingkravet, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2016/824 av den 25 maj</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">2016 om fastst�llande av tekniska standarder f�r genomf�rande med av-<br/>seende p� inneh�llet och formatet vad g�ller beskrivningen av multilaterala<br/>handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionss�tt och<br/>anm�lan till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten enligt<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU om marknader f�r finan-<br/>siella instrument, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:812</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>648/2012 vad g�ller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av-<br/>seende tekniska tillsynsstandarder n�r det g�ller auktorisation, organisatoriska<br/>krav och publicering av transaktioner f�r leverant�rer av datarapporterings-<br/>tj�nster, och</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/584 av den 14 juli</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU<br/>avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav f�r<br/>handelsplatser.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:812</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>2</i></p> <p style="position:absolute;top:95px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">F�r avgiftens storlek g�ller de belopp som anges i 4 �, varvid f�ljande avgifts-<br/>klasser till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�rendeslag enligt f�ljande best�mmelser i</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft40">Avgiftsklass</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>Lagen (1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell <br/>verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:252px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Ans�kan av fysisk person som avser att �gna sig �t </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft40">G</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">valutav�xling m.m. (2 �)<br/>Ans�kan av juridisk person som avser att �gna sig �t </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40">I</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">valutav�xling m.m. (2 �)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">2 Senaste lydelse 2017:715.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:911) om avgifter
f�r pr�vning av �renden hos Finansinspektionen;

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 3 � och bilagan till f�rordningen (2001:911) om

avgifter f�r pr�vning av �renden hos Finansinspektionen ska ha f�ljande
lydelse.

3 �

1 Avgift tas ut i de fall som framg�r av bilagan till denna f�rordning f�r

pr�vning av ans�kan och anm�lan enligt

 lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutf�stelse m.m.,
 atomansvarighetslagen (1968:45),
 den upph�vda lagen (1972:262) om underst�dsf�reningar,
 trafikskadelagen (1975:1410),
 sparbankslagen (1987:619),
 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-

bolag,

 lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag,
 lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 lagen (1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell verksamhet,
 lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

 lagen (1998:1479) om v�rdepapperscentraler och kontof�ring av finan-

siella instrument,

 bokf�ringslagen (1999:1078),
 lagen (1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser p� finans-

marknaden,

 lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag,
 lagen (2003:1223) om utgivning av s�kerst�llda obligationer,
 lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,
 lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,
 lagen (2004:575) om europabolag,
 lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling,
 aktiebolagslagen (2005:551),
 lagen (2006:451) om offentliga uppk�pserbjudanden p� aktiemarknaden,

1 Senaste lydelse 2017:715.

SFS 2017:812

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:812

 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,
 lagen (2010:751) om betaltj�nster,
 f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),
 lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

 lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,
 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder f�r socialt f�retagande,

 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och
om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012,

 lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepap-

persbolag,

 kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
575/2013 n�r det g�ller likviditetst�ckningskravet f�r kreditinstitut,

 kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG
om upptagande och ut�vande av f�rs�kringsverksamhet (Solvens II),

 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om v�rdepapperscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU
och f�rordning (EU) nr 236/2012,

 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om s�rskilda krav avseende lagstadgad revision av f�retag av
allm�nt intresse och om upph�vande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

 kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/2205 om komplette-

ring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 vad g�l-
ler tekniska standarder f�r clearingkravet,

 lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska l�ngsiktiga investeringsfonder,

 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av f�r-
ordning (EU) nr 648/2012,

 kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
648/2012 vad g�ller tekniska standarder f�r tillsyn avseende clearingkravet,

 kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2016/824 av den 25 maj

2016 om fastst�llande av tekniska standarder f�r genomf�rande med av-
seende p� inneh�llet och formatet vad g�ller beskrivningen av multilaterala
handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionss�tt och
anm�lan till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten enligt
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU om marknader f�r finan-
siella instrument,

background image

3

SFS 2017:812

 kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
648/2012 vad g�ller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

 kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av-
seende tekniska tillsynsstandarder n�r det g�ller auktorisation, organisatoriska
krav och publicering av transaktioner f�r leverant�rer av datarapporterings-
tj�nster, och

 kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU
avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav f�r
handelsplatser.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2017:812

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

2

F�r avgiftens storlek g�ller de belopp som anges i 4 �, varvid f�ljande avgifts-
klasser till�mpas:

�rendeslag enligt f�ljande best�mmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell
verksamhet

Ans�kan av fysisk person som avser att �gna sig �t

G

valutav�xling m.m. (2 �)
Ans�kan av juridisk person som avser att �gna sig �t

I

valutav�xling m.m. (2 �)

2 Senaste lydelse 2017:715.

;