SFS 2017:812 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

170812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagan till förordningen (2001:911) om

avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande
lydelse.

3 §

1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

1 Senaste lydelse 2017:715.

SFS 2017:812

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:812

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG
om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU
och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 om komplette-

ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäl-
ler tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet,

� kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj

2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med av-
seende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala
handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och
anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finan-
siella instrument,

background image

3

SFS 2017:812

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av-
seende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska
krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporterings-
tjänster, och

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU
avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för
handelsplatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2017:812

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell
verksamhet

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt

G

valutaväxling m.m. (2 §)
Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt

I

valutaväxling m.m. (2 §)

2 Senaste lydelse 2017:715.