SFS 2017:813 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

170813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;

utfärdad den 29 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:1200) om el-

certifikat

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 11 § och 4 kap. 1, 4, 6 och 8 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 4 kap. 1 a, 1 b, 5 a�5 f och

12 a §§, och närmast före 4 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag syftar till att främja produktion av förnybar el för att

1. inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge
a) år 2020 nå målet om att finansiera 15,2 terawattimmar ny förnybar el-

produktion,

b) till år 2030 nå målet om att utöka elcertifikatssystemet med 18 terawat-

timmar nya elcertifikat, och

c) för perioden fram till 2045 uppfylla volymrelaterade förpliktelser, och
2. år 2020 nå det nationella målet om att finansiera 30 terawattimmar ny

förnybar elproduktion jämfört med år 2002.

2 §

2

I denna lag betyder

1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller

torv,

2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vatten-

kraft, vindkraft och vågenergi,

3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsen-

heter bakom samma mätpunkt,

4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan

stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och som
innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,

5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till

försäljning eller användning av el,

6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt

4 kap. 11 § sker den 1 april,

7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttags-

punkt,

1 Prop. 2016/17:179, bet. 2016/17:NU20, rskr. 2016/17:330.

2 Senaste lydelse 2012:399.

SFS 2017:813

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:813

8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen

verksamhet eller verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverk-

ning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det

används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk

kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins
� sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda varor och

utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksam-
het (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen
räkning, övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och

� sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader, inräknat avskriv-

ningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader dock inte perso-
nalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2.

2 kap.

11 §

Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av el efter utgången av år

2045.

4 kap.

1 §

Kvotpliktiga är

1. elleverantörer,
2. elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden an-

vänd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har pro-
ducerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilo-
watt,

3. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat

eller köpt på den nordiska elbörsen,

4. elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nät-

koncession, om mängden levererad el uppgår till mer än 60 megawattimmar
per beräkningsår och om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare
som tar ut elen på samma nät, och

5. elintensiva industrier som har registrerats.

1 a §

Kvotplikten inträder när en

1. elleverantör börjar leverera el,
2. elanvändare börjar använda el som avses i 1 § 2 eller 3,
3. elproducent börjar leverera el som avses i 1 § 4, eller
4. elintensiv industri har registrerats.

1 b §

Kvotplikten upphör när en

1. elleverantör upphör att leverera el,
2. elanvändare upphör att använda el som avses i 1 § 2 eller 3,

background image

3

SFS 2017:813

3. elproducent upphör att leverera el som avses i 1 § 4, eller
4. elintensiv industri har avregistrerats.

4 §

3

Kvotplikten ska beräknas genom att det antal megawattimmar el som

sålts eller använts under beräkningsåret multipliceras med den kvot för beräk-
ningsåret som anges i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
12 a §.

Regeringens bestämmande av kvot för beräkning av kvotplikt

5 a §

Den kvot som avses i 4 § ska bestämmas genom att en grundterm för

beräkningsåret summeras med en justeringsterm för samma år.

5 b §

Grundtermen ska bestämmas genom att det antal terawattimmar som

anges inom parentes för beräkningsåret divideras med den prognostiserade
kvotpliktiga elanvändningen för samma år:

� 2018 (22,97 terawattimmar),
� 2019 (24,64 terawattimmar),
� 2020 (26,15 terawattimmar),
� 2021 (23,85 terawattimmar),
� 2022 (24,22 terawattimmar),
� 2023 (24,62 terawattimmar),
� 2024 (24,54 terawattimmar),
� 2025 (24,73 terawattimmar),
� 2026 (25,47 terawattimmar),
� 2027 (26,69 terawattimmar),
� 2028 (27,18 terawattimmar),
� 2029 (27,71 terawattimmar),
� 2030 (27,33 terawattimmar),
� 2031 (25,87 terawattimmar),
� 2032 (24,40 terawattimmar),
� 2033 (22,27 terawattimmar),
� 2034 (20,13 terawattimmar),
� 2035 (18,73 terawattimmar),
� 2036 (17,00 terawattimmar),
� 2037 (16,00 terawattimmar),
� 2038 (14,00 terawattimmar),
� 2039 (12,00 terawattimmar),
� 2040 (10,00 terawattimmar),
� 2041 (08,00 terawattimmar),
� 2042 (06,00 terawattimmar),
� 2043 (04,00 terawattimmar),
� 2044 (02,00 terawattimmar), och
� 2045 (01,00 terawattimmar).

5 c §

Justeringstermen ska bestämmas genom att avvikelser för beräk-

ningsåret divideras med den prognostiserade kvotpliktiga elanvändningen för
samma år.

3 Senaste lydelse 2015:624.

background image

4

SFS 2017:813

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Avvikelserna ska avse skillnaden mellan å ena sidan faktiska och nya pro-

gnostiserade beräkningar och å andra sidan tidigare beräkningar för beräk-
ningsåret i fråga om annullering, med utgångspunkt i

1. produktion i anläggningar som godkändes för tilldelning av elcertifikat

före den 1 januari 2012, och

2. kvotpliktig elanvändning, om beräkningen avser avvikelser för åren

innan det år som justeringstermerna ska gälla från.

5 d §

Avvikelser som avser åren efter det år som justeringstermerna ska

gälla från ska läggas på de beräkningsår då avvikelserna inträffar.

5 e §

Avvikelser som avser åren innan det år som justeringstermerna ska

gälla från ska normalt läggas på endast detta år eller på detta år och det när-
mast efterföljande året. Avvikelserna får dock vid behov fördelas på det år
som justeringstermerna ska gälla från och högst tre av de efterföljande åren.
Avvikelserna ska fördelas jämnt över de år som avvikelserna läggs ut på.

5 f §

Kvoter för beräkning av kvotplikten ska bestämmas minst vartannat år

till och med år 2045. Kvoterna ska bestämmas senast året innan det år de ska
träda i kraft.

6 §

Den som är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skriftligen anmäla

detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast två veckor efter det
att kvotplikten inträdde. Tillsynsmyndigheten ska registrera den kvotpliktige.

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någon är

kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 utan att ha gjort en anmälan om det, ska
myndigheten registrera denne. Innan en sådan registrering görs, ska den som
berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om registrering gäller omedelbart.

8 §

Den som inte längre är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skrift-

ligen göra en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras
senast två veckor efter det att kvotplikten upphörde. Tillsynsmyndigheten ska
avregistrera den som anmälan avser.

Om tillsynsmyndigheten har anledning att anta att någons kvotplikt har

upphört utan att den registrerade har gjort en anmälan som avses i första
stycket, ska myndigheten avregistrera denne. Innan avregistrering görs, ska
den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.

12 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om de kvoter som ska gälla för

beräkning av kvotplikten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)