SFS 2017:814 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

170814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1480) om
elcertifikat;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, och närmast före 3 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Kvoter för beräkning av kvotplikt

3 a §

Den kvot för beräkning av kvotplikt som avses i 4 kap. 4 § lagen

(2011:1200) om elcertifikat anges inom parentes för varje beräkningsår enligt
följande:

� 2018 (0,299)
� 2019 (0,312)
� 2020 (0,288)
� 2021 (0,263)
� 2022 (0,267)
� 2023 (0,271)
� 2024 (0,270)
� 2025 (0,272)
� 2026 (0,280)
� 2027 (0,293)
� 2028 (0,298)
� 2029 (0,304)
� 2030 (0,299)
� 2031 (0,284)
� 2032 (0,268)
� 2033 (0,245)
� 2034 (0,221)
� 2035 (0,206)
� 2036 (0,187)
� 2037 (0,176)
� 2038 (0,154)
� 2039 (0,132)
� 2040 (0,110)
� 2041 (0,088)
� 2042 (0,066)
� 2043 (0,044)
� 2044 (0,022)

SFS 2017:814

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:814

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 2045 (0,011)

3 b §

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett heltal,

ska antalet avrundas till närmaste heltal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)