SFS 2017:815 Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

170815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2015:517) om st�d till <br/>lokala klimatinvesteringar;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2015:517) om st�d till</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lokala klimatinvesteringar</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 2, 3, 68, 10, 12, 1618, 21 och 2527 �� och rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 10 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 26 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning betyder </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>v�xthusgas:</i> koldioxid, metan, dikv�veoxid, fluorkolv�ten, perfluorkol-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�ten, svavelhexafluorid eller kv�vetrifluorid, </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>laddningspunkt f�r normalladdning:</i> en laddningspunkt med en effekt p�</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�gst 3,7 kilowatt och h�gst 22 kilowatt d�r el kan �verf�ras till elfordon, och </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>laddningspunkt f�r snabbladdning:</i> en laddningspunkt med en effekt p�</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mer �n 22 kilowatt d�r el kan �verf�ras till elfordon. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I �vrigt har ord och uttryck i f�rordningen samma betydelse som i kom-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">missionens f�rordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken<br/>vissa kategorier av st�d f�rklaras f�renliga med den inre marknaden enligt<br/>artiklarna 107 och 108 i f�rdraget.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r endast ges till en �tg�rd som bidrar till att </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppfylla strategier, planer eller program f�r klimat och energi i det eller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">de l�n eller i den eller de kommuner d�r �tg�rden �r avsedd att genomf�ras,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �ka takten f�r att n� milj�kvalitetsm�let Begr�nsad klimatp�verkan och</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dess etappm�l.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r ges till en verksamhet som �r tillst�ndspliktig enligt 17 a � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ordningen (2004:1205) om handel med utsl�ppsr�tter endast om st�det avser<br/>�tg�rder som inneb�r �kad anv�ndning av spillv�rme.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:807px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r inte ges till �tg�rder som </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. m�ste genomf�ras f�r att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rfattning eller enligt villkor i ett tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">2. ber�ttigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat, <br/>3. har p�b�rjats innan beslut i fr�gan om st�d har fattats, eller<br/>4. �r marknadsf�ring enligt definitionen i 3 � marknadsf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2008:486).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:815</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:815</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">St�d till f�retag f�r </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. inte uppg� till mer �n 70 procent av investeringskostnaden, och <br/>2. endast ges i enlighet med de villkor och till s�dana �tg�rder som anges i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">kapitel 1 och i n�gon av artiklarna 3641, 4649 eller 56 i kommissionens<br/>f�rordning (EU) nr 651/2014, eller i enlighet med de villkor som anges i kom-<br/>missionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om<br/>till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska unionens<br/>funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>S�rskilda f�ruts�ttningar f�r st�d som avser laddningspunkter <br/>f�r elfordon</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">1</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">St�d som avser en laddningspunkt f�r normalladdning eller snabb-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">laddning av elfordon f�r endast ges om laddningspunkten </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. �r f�rberedd f�r elm�tning och debitering av elkostnad, <br/>2. utrustas med uttag eller anslutningsdon f�r fordon av typ 2 som beskrivs</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN<br/>62196-3, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. utrustas p� ett s�dant s�tt att informationen om laddningspunkten kan</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rmedlas i realtid, om laddningspunkten �r tillg�nglig f�r allm�nheten, och </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. placeras s� att den kan anses bidra till en �ndam�lsenlig f�rdelning av</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">laddningspunkter i det aktuella omr�det. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">St�det f�r ges med h�gst 50 procent av investeringskostnaden.<br/>St�d f�r inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hush�ll eller</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som i f�rsta hand �r avsedda f�r laddning av annat �n elfordon.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om st�d ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. uppgifter om s�kanden, �tg�rdens plats och �tg�rdens start- och slut-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">datum, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. en beskrivning av �tg�rden och dess finansiering, genomf�rande och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tidsplan, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. en f�rteckning �ver kostnaderna f�r att genomf�ra �tg�rden och hur stor</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">andel av kostnaderna som det s�ks st�d f�r, </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">4. en l�nsamhetskalkyl, <br/>5. en beskrivning av hur stor minskning av utsl�ppen av v�xthusgaser som</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�tg�rden ber�knas medf�ra i f�rh�llande till om �tg�rden inte genomf�rs och<br/>en redovisning av de uppgifter som anv�nts vid ber�kningen av utsl�pps-<br/>minskningen, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. en beskrivning dels av hur �tg�rden kan bidra till spridning av teknik och</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">till marknadsintroduktion, dels av �tg�rdens effekter p� andra milj�m�l, m�n-<br/>niskors h�lsa och syssels�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. i f�rekommande fall, en beskrivning av samverkan och synergieffekter</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">med andra verksamheter eller projekt, och</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. en upplysning om huruvida s�kanden har s�kt eller f�tt annat statligt</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�d eller st�d fr�n Europeiska unionen f�r samma �tg�rd.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket pr�var ans�kningarna och beslutar om st�d.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket beslutar om antalet pr�vningstillf�llen per �r och publice-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">rar uppgifter om pr�vningstillf�llena p� sin webbplats.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2016:358.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:815</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Naturv�rdsverkets beslut att ge st�d ska f�renas med villkor om n�r �t-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">g�rden senast ska vara slutf�rd och med de �vriga villkor som beh�vs f�r att<br/>tillgodose syftet med st�det. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om beslutet avser st�d till en laddningspunkt f�r elfordon och punkten �r</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">avsedd att vara tillg�nglig f�r allm�nheten, ska beslutet f�renas med ett vill-<br/>kor om att st�dmottagaren ska s�kerst�lla att information om laddningspunk-<br/>tens placering g�rs offentlig och att informationen kan f�rmedlas i realtid.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens energimyndighet ska inf�r varje pr�vningstillf�lle l�mna upp-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">gifter till Naturv�rdsverket om f�rdelningen av laddningspunkter f�r elfordon<br/>i varje region, om vilka prioriteringar som b�r g�ras f�r att s�kerst�lla en<br/>effektiv utveckling av laddinfrastrukturen i regionerna och om de �vriga upp-<br/>gifter som har betydelse f�r en s�dan utveckling.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om Naturv�rdsverket beslutar att st�d ska betalas ut, ska beslutet f�r-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">enas med villkor om att st�dmottagaren ska l�mna de uppgifter som kr�vs f�r<br/>uppf�ljning och utv�rdering av st�det. Uppgifterna ska l�mnas p� beg�ran av<br/>l�nsstyrelsen, Naturv�rdsverket eller Statens energimyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">St�d enligt denna f�rordning ska f�ljas upp och utv�rderas av</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Statens energimyndighet i fr�ga om laddningspunkter, och <br/>2. Naturv�rdsverket i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om offentligg�rande, rapportering och registerf�ring</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">finns i 12 a � lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens stats-<br/>st�dsregler och i f�rordningen (2016:605) om till�mpning av Europeiska<br/>unionens statsst�dsregler.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>26 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ans�kan avser st�d enligt kommissionens f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">nr 1407/2013, ska Naturv�rdsverket l�mna de upplysningar till f�retaget som<br/>framg�r av artikel 6.1 i den f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Naturv�rdsverket f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. ytterligare f�reskrifter om de uppgifter som ska l�mnas i ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">st�d och i samband med beg�ran om utbetalning, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. f�reskrifter om de uppgifter som ska l�mnas inf�r uppf�ljning och utv�r-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dering av st�det, och </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. de �vriga f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan Naturv�rdsverket meddelar f�rskrifter som avser laddningspunkter</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ska verket ge Statens energimyndighet tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 25 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ISABELLA L�VIN</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Magnus Moreau<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2015:517) om st�d till
lokala klimatinvesteringar;

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2015:517) om st�d till

lokala klimatinvesteringar

dels att 2, 3, 68, 10, 12, 1618, 21 och 2527 �� och rubriken n�rmast

f�re 10 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 26 a �, av f�ljande lydelse.

2 �

I denna f�rordning betyder

v�xthusgas: koldioxid, metan, dikv�veoxid, fluorkolv�ten, perfluorkol-

v�ten, svavelhexafluorid eller kv�vetrifluorid,

laddningspunkt f�r normalladdning: en laddningspunkt med en effekt p�

l�gst 3,7 kilowatt och h�gst 22 kilowatt d�r el kan �verf�ras till elfordon, och

laddningspunkt f�r snabbladdning: en laddningspunkt med en effekt p�

mer �n 22 kilowatt d�r el kan �verf�ras till elfordon.

I �vrigt har ord och uttryck i f�rordningen samma betydelse som i kom-

missionens f�rordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken
vissa kategorier av st�d f�rklaras f�renliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i f�rdraget.

3 �

St�d f�r endast ges till en �tg�rd som bidrar till att

1. uppfylla strategier, planer eller program f�r klimat och energi i det eller

de l�n eller i den eller de kommuner d�r �tg�rden �r avsedd att genomf�ras,
och

2. �ka takten f�r att n� milj�kvalitetsm�let Begr�nsad klimatp�verkan och

dess etappm�l.

6 �

St�d f�r ges till en verksamhet som �r tillst�ndspliktig enligt 17 a � f�r-

ordningen (2004:1205) om handel med utsl�ppsr�tter endast om st�det avser
�tg�rder som inneb�r �kad anv�ndning av spillv�rme.

7 �

St�d f�r inte ges till �tg�rder som

1. m�ste genomf�ras f�r att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan

f�rfattning eller enligt villkor i ett tillst�nd,

2. ber�ttigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
3. har p�b�rjats innan beslut i fr�gan om st�d har fattats, eller
4. �r marknadsf�ring enligt definitionen i 3 � marknadsf�ringslagen

(2008:486).

SFS 2017:815

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:815

8 �

St�d till f�retag f�r

1. inte uppg� till mer �n 70 procent av investeringskostnaden, och
2. endast ges i enlighet med de villkor och till s�dana �tg�rder som anges i

kapitel 1 och i n�gon av artiklarna 3641, 4649 eller 56 i kommissionens
f�rordning (EU) nr 651/2014, eller i enlighet med de villkor som anges i kom-
missionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska unionens
funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse.

S�rskilda f�ruts�ttningar f�r st�d som avser laddningspunkter
f�r elfordon

10 �

1

St�d som avser en laddningspunkt f�r normalladdning eller snabb-

laddning av elfordon f�r endast ges om laddningspunkten

1. �r f�rberedd f�r elm�tning och debitering av elkostnad,
2. utrustas med uttag eller anslutningsdon f�r fordon av typ 2 som beskrivs

i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN
62196-3,

3. utrustas p� ett s�dant s�tt att informationen om laddningspunkten kan

f�rmedlas i realtid, om laddningspunkten �r tillg�nglig f�r allm�nheten, och

4. placeras s� att den kan anses bidra till en �ndam�lsenlig f�rdelning av

laddningspunkter i det aktuella omr�det.

St�det f�r ges med h�gst 50 procent av investeringskostnaden.
St�d f�r inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hush�ll eller

som i f�rsta hand �r avsedda f�r laddning av annat �n elfordon.

12 �

En ans�kan om st�d ska inneh�lla

1. uppgifter om s�kanden, �tg�rdens plats och �tg�rdens start- och slut-

datum,

2. en beskrivning av �tg�rden och dess finansiering, genomf�rande och

tidsplan,

3. en f�rteckning �ver kostnaderna f�r att genomf�ra �tg�rden och hur stor

andel av kostnaderna som det s�ks st�d f�r,

4. en l�nsamhetskalkyl,
5. en beskrivning av hur stor minskning av utsl�ppen av v�xthusgaser som

�tg�rden ber�knas medf�ra i f�rh�llande till om �tg�rden inte genomf�rs och
en redovisning av de uppgifter som anv�nts vid ber�kningen av utsl�pps-
minskningen,

6. en beskrivning dels av hur �tg�rden kan bidra till spridning av teknik och

till marknadsintroduktion, dels av �tg�rdens effekter p� andra milj�m�l, m�n-
niskors h�lsa och syssels�ttning,

7. i f�rekommande fall, en beskrivning av samverkan och synergieffekter

med andra verksamheter eller projekt, och

8. en upplysning om huruvida s�kanden har s�kt eller f�tt annat statligt

st�d eller st�d fr�n Europeiska unionen f�r samma �tg�rd.

16 �

Naturv�rdsverket pr�var ans�kningarna och beslutar om st�d.

Naturv�rdsverket beslutar om antalet pr�vningstillf�llen per �r och publice-

rar uppgifter om pr�vningstillf�llena p� sin webbplats.

1 Senaste lydelse 2016:358.

background image

3

SFS 2017:815

17 �

Naturv�rdsverkets beslut att ge st�d ska f�renas med villkor om n�r �t-

g�rden senast ska vara slutf�rd och med de �vriga villkor som beh�vs f�r att
tillgodose syftet med st�det.

Om beslutet avser st�d till en laddningspunkt f�r elfordon och punkten �r

avsedd att vara tillg�nglig f�r allm�nheten, ska beslutet f�renas med ett vill-
kor om att st�dmottagaren ska s�kerst�lla att information om laddningspunk-
tens placering g�rs offentlig och att informationen kan f�rmedlas i realtid.

18 �

Statens energimyndighet ska inf�r varje pr�vningstillf�lle l�mna upp-

gifter till Naturv�rdsverket om f�rdelningen av laddningspunkter f�r elfordon
i varje region, om vilka prioriteringar som b�r g�ras f�r att s�kerst�lla en
effektiv utveckling av laddinfrastrukturen i regionerna och om de �vriga upp-
gifter som har betydelse f�r en s�dan utveckling.

21 �

Om Naturv�rdsverket beslutar att st�d ska betalas ut, ska beslutet f�r-

enas med villkor om att st�dmottagaren ska l�mna de uppgifter som kr�vs f�r
uppf�ljning och utv�rdering av st�det. Uppgifterna ska l�mnas p� beg�ran av
l�nsstyrelsen, Naturv�rdsverket eller Statens energimyndighet.

25 �

St�d enligt denna f�rordning ska f�ljas upp och utv�rderas av

1. Statens energimyndighet i fr�ga om laddningspunkter, och
2. Naturv�rdsverket i �vrigt.

26 �

Best�mmelser om offentligg�rande, rapportering och registerf�ring

finns i 12 a � lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens stats-
st�dsregler och i f�rordningen (2016:605) om till�mpning av Europeiska
unionens statsst�dsregler.

26 a �

Om ans�kan avser st�d enligt kommissionens f�rordning (EU)

nr 1407/2013, ska Naturv�rdsverket l�mna de upplysningar till f�retaget som
framg�r av artikel 6.1 i den f�rordningen.

27 �

Naturv�rdsverket f�r meddela

1. ytterligare f�reskrifter om de uppgifter som ska l�mnas i ans�kan om

st�d och i samband med beg�ran om utbetalning,

2. f�reskrifter om de uppgifter som ska l�mnas inf�r uppf�ljning och utv�r-

dering av st�det, och

3. de �vriga f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rord-

ning.

Innan Naturv�rdsverket meddelar f�rskrifter som avser laddningspunkter

ska verket ge Statens energimyndighet tillf�lle att yttra sig.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 25 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Magnus Moreau
(Milj�- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;