SFS 2017:815 Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

170815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till
lokala klimatinvesteringar;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:517) om stöd till

lokala klimatinvesteringar

dels att 2, 3, 6�8, 10, 12, 16�18, 21 och 25�27 §§ och rubriken närmast

före 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydelse.

2 §

I denna förordning betyder

växthusgas: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkol-

väten, svavelhexafluorid eller kvävetrifluorid,

laddningspunkt för normalladdning: en laddningspunkt med en effekt på

lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon, och

laddningspunkt för snabbladdning: en laddningspunkt med en effekt på

mer än 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kom-

missionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.

3 §

Stöd får endast ges till en åtgärd som bidrar till att

1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi i det eller

de län eller i den eller de kommuner där åtgärden är avsedd att genomföras,
och

2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och

dess etappmål.

6 §

Stöd får ges till en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 a § för-

ordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter endast om stödet avser
åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme.

7 §

Stöd får inte ges till åtgärder som

1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan

författning eller enligt villkor i ett tillstånd,

2. berättigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
3. har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats, eller
4. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen

(2008:486).

SFS 2017:815

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:815

8 §

Stöd till företag får

1. inte uppgå till mer än 70 procent av investeringskostnaden, och
2. endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i

kapitel 1 och i någon av artiklarna 36�41, 46�49 eller 56 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014, eller i enlighet med de villkor som anges i kom-
missionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Särskilda förutsättningar för stöd som avser laddningspunkter
för elfordon

10 §

1

Stöd som avser en laddningspunkt för normalladdning eller snabb-

laddning av elfordon får endast ges om laddningspunkten

1. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad,
2. utrustas med uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs

i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN
62196-3,

3. utrustas på ett sådant sätt att informationen om laddningspunkten kan

förmedlas i realtid, om laddningspunkten är tillgänglig för allmänheten, och

4. placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av

laddningspunkter i det aktuella området.

Stödet får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden.
Stöd får inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hushåll eller

som i första hand är avsedda för laddning av annat än elfordon.

12 §

En ansökan om stöd ska innehålla

1. uppgifter om sökanden, åtgärdens plats och åtgärdens start- och slut-

datum,

2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och

tidsplan,

3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor

andel av kostnaderna som det söks stöd för,

4. en lönsamhetskalkyl,
5. en beskrivning av hur stor minskning av utsläppen av växthusgaser som

åtgärden beräknas medföra i förhållande till om åtgärden inte genomförs och
en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av utsläpps-
minskningen,

6. en beskrivning dels av hur åtgärden kan bidra till spridning av teknik och

till marknadsintroduktion, dels av åtgärdens effekter på andra miljömål, män-
niskors hälsa och sysselsättning,

7. i förekommande fall, en beskrivning av samverkan och synergieffekter

med andra verksamheter eller projekt, och

8. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt

stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd.

16 §

Naturvårdsverket prövar ansökningarna och beslutar om stöd.

Naturvårdsverket beslutar om antalet prövningstillfällen per år och publice-

rar uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats.

1 Senaste lydelse 2016:358.

background image

3

SFS 2017:815

17 §

Naturvårdsverkets beslut att ge stöd ska förenas med villkor om när åt-

gärden senast ska vara slutförd och med de övriga villkor som behövs för att
tillgodose syftet med stödet.

Om beslutet avser stöd till en laddningspunkt för elfordon och punkten är

avsedd att vara tillgänglig för allmänheten, ska beslutet förenas med ett vill-
kor om att stödmottagaren ska säkerställa att information om laddningspunk-
tens placering görs offentlig och att informationen kan förmedlas i realtid.

18 §

Statens energimyndighet ska inför varje prövningstillfälle lämna upp-

gifter till Naturvårdsverket om fördelningen av laddningspunkter för elfordon
i varje region, om vilka prioriteringar som bör göras för att säkerställa en
effektiv utveckling av laddinfrastrukturen i regionerna och om de övriga upp-
gifter som har betydelse för en sådan utveckling.

21 §

Om Naturvårdsverket beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet för-

enas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av
länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Statens energimyndighet.

25 §

Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av

1. Statens energimyndighet i fråga om laddningspunkter, och
2. Naturvårdsverket i övrigt.

26 §

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

26 a §

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som
framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

27 §

Naturvårdsverket får meddela

1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om

stöd och i samband med begäran om utbetalning,

2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvär-

dering av stödet, och

3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord-

ning.

Innan Naturvårdsverket meddelar förskrifter som avser laddningspunkter

ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017