SFS 2017:816 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

170816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 3 och 24 a §§ förordningen (1996:1100) om ak-

tivitetsstöd ska ha följande lydelse.

3 §

1

Utvecklingsersättning, motsvarande en femtedel av studiebidraget

inom det studiemedel som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen
(1999:1395), lämnas till den som

1. har gymnasieexamen från ett nationellt program, har gymnasieintyg efter

minst tre års studier på ett introduktionsprogram eller har fullföljt motsva-
rande svensk eller utländsk utbildning,

2. har fyllt 20 år och deltar i sådan folkhögskoleutbildning i studiemotive-

rande syfte som avses i 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program, eller

3. omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om

viss samverkan om unga och nyanlända.

Till övriga lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det

studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestöds-
lagen, delat med 22.

24 a §

2

Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna följande upp-

gifter om en person som ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

1. namn, personnummer eller samordningsnummer,
2. under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,
3. omfattningen av programmet,
4. vem som anordnar programmet eller en aktivitet,
5. information som behövs för att avgöra om utvecklingsersättning ska

lämnas med det belopp som anges i 3 § första stycket eller med det belopp
som anges i 3 § andra stycket, och

6. lön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån som avses i

11 § första stycket 4.

1. Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2017.
2. För den som vid ikraftträdandet får utvecklingsersättning med det belopp

som anges i 3 § första stycket i den äldre lydelsen gäller dock 3 § i den äldre
lydelsen till och med den 31 december 2017.

1 Senaste lydelse 2012:173.

2 Senaste lydelse 2014:875.

SFS 2017:816

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:816

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)