SFS 2017:817 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

170817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

4 kap.

10 §

1

Lärarna ska inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

använda nationella prov inför betygssättningen i

1. svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som andraspråk kurserna 1 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6, och
3. matematik kurserna 1�4.
Utöver de nationella prov som ska användas inom kommunal vuxenutbild-

ning på gymnasial nivå bör lärarna även i övrigt använda nationella prov för
att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet.

Lärarna ska inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

använda nationella slutprov i slutet av kurserna B, C och D.

Eleverna ska delta i alla delar av de nationella prov som avses i första

stycket. Om det finns särskilda skäl, får rektorn besluta att en elev inte
behöver delta i ett sådant prov eller i någon eller några delar av det.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om nationella prov och slutprov.

Skolverket beslutar också om utformningen av proven och slutproven.

Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:458.

SFS 2017:817

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017