SFS 2017:818 Förordning om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan

170818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvud-

män för grundskolor

i syfte att öka andelen elever som når behörighet till ett

nationellt program i gymnasieskolan.

2 §

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän för grundskolor för insatser för att

öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasie-
skolan.

4 §

Statens skolverk ska besluta en bidragsram för varje huvudman av de

50 procent som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna av samtliga
huvudmän.

Bidragsramen ska fastställas med beaktande av elevernas socioekonomiska

bakgrund och elevantalet hos huvudmännen.

Utbetalning

5 §

Statens skolverk betalar ut statsbidrag efter rekvisition.

Omfördelning

6 §

Statens skolverk får besluta att fördela de medel som inte betalas ut till

huvudmän som har rekvirerat statsbidrag enligt denna förordning. Omfördel-
ning får göras även om bidragsramen därmed överskrids.

SFS 2017:818

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:818

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Uppföljning och redovisning

7 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

8 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

9 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för, eller

3. sådan redovisning som avses i 8 § inte har lämnats.

10 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller del-

vis

avstå från återkrav.

11 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller

delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

12 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om fördelning av

statsbidrag.

Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förord-

ning.

Överklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;